Zapisnik sa Izborno-izvjestajne Skupstine udruge 2023. godine

Zapisnik sa Izborno-izvjestajne Skupstine udruge 2023. godine

Pula, 26. lipnja 2023. godine

ZAPISNIK REDOVITE IZBORNO - IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE UDRUGE

Ad 1. Predsjednik Kluba 119. brigade HV Roberto Fabris dana 23. lipnja 2023. godine u 19.05 sati otvorio je redovitu Izborno-izvještajnu skupštinu udruge i pozdravio sve prisutne. Nakon intoniranja himne RH i Svečane pjesme IŽ predsjednik je pozvao nazočne da se minutom tišine oda počast svim poginulim pripadnicima 119. brigade HV, HB i umrlim članovima Kluba, te svima koji su svoj život dali za Republiku Hrvatsku.

Ad 2. Predsjednik Kluba 119. brigade HV predlaže radna tijela Sabora:

Radno predsjedništvo:

1.Roberto Fabris

2.Davor Gregorović, predsjedavajući

3. Marijan Kaurić

Prijedlog je dan na usvajanje te je jednoglasno usvojen. Poziva predsjedavajućeg radnog predsjedništva da preuzme daljnje vođenje Izborno-izvještajne skupštine. Predsjedavajući radnog predsjedništva, Davor Gregorović preuzeo je daljnje vođenje i izbor radnih tijela izborno-izvještajne skupštine, te pozvao Verifikacijski odbor da pripremi izvještaj o prisutnosti članova Skupštine. Radna tijela jednoglasno su usvojena.

Zapisničar: Ramiz Bećirović

Ovjerovitelji zapisnika:

Darko Lukšić i Zdenko Kvastek

Verifikacijski odbor:

1.Vladimir Đurišić

2. Boran Angelovski

3. Zlatko Ramić

Izborni odbor:

1.Cvjetko Vretenar

2.Vinko Knez

3. Nenad Boršić

Ad 3. Predsjednik radnog predsjedništva predlaže dnevni red Izvještajne skupštine:

DNEVNI RED

Otvaranje sjednice skupštine: pozdravna riječ predsjednika Kluba

Izbor radnih tijela Skupštine:

a) radno predsjedništvo

b) zapisničar

c) ovjerovitelji zapisnika

d) Verifikacijski odbor

e) Izborni odbor  

Usvajanje predloženog dnevnog reda

Izvješće verifikacijskog odbora  

Usvajanje Poslovnika o radu Izborne skupštine

Pozdravna riječ gostiju - predstavnika udruga proisteklih iz Domovinskog rata

Izvješće o radu Kluba za 2022. godinu 

Financijsko izvješće Kluba za 2022. godinu 

Izvješće nadzornog odbora za 2022. godinu 

Rasprava i usvajanje podnesenih izvješća

Davanje razrješnice predsjedniku Kluba, Vijeću Kluba te Nadzornom odboru i Sudu časti

Prijedlog kandidata za izbor u tijela Udruge       

Izbor predsjednika i dopredsjednika Udruge

Izbor članova Vijeća Udruge

Izbor Nadzornog odbora Udruge

Izbor Suda časti

Prijedlog Plana rada Kluba i Financijskog plana za 2023. godinu   

Rasprava i usvajanje Plana rada Kluba i Financijskog plana za 2023. godinu

Razno

Zatvaranje sjednice Izborne skupštine Udruge

Druženje članova Udruge i gostiju uz prigodni domjenak

Predsjedavajući radnog predsjedništva daje prijedlog dnevnog reda na usvajanje. Dnevni red je jednoglasno usvojen bez dopuna.

Ad 4. Predsjedavajući radnog predsjedništva poziva predsjednika Verifikacijskog odbora da podnese izvješće. Vlado Đurišić podnosi izvješće Verifikacijskog odbora te konstatira da je od 70 pozvanih nazočno 61 članova skupštine s pravom glasa. Skupština ima kvorum i može donositi pravovaljane odluke. Izvješće odbora u privitku.

Ad 5. Nakon podsjećanja na ključne članke Poslovnika o radu Izborno-izvještajne skupštine Kluba od strane predsjedavajućeg, koji se nije mijenjao u odnosu na prošlu Izborno-izvještajnu skupštinu iz 2019. godine, isti je jednoglasno usvojen.

Ad 6. U pozdravnoj riječi skupu su se od pozvanih gostiju obratili čelnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata gradske i županijske razine.

Ad 7. Predsjednik Kluba Roberto Fabris, iznosi Izvješće o radu za 2022. godinu. Izvješće u privitku. Izvješća u privitku.

Ad 8. Predsjedavajući Davor Gregorović podnio je financijsko izvješće za 2022. godinu. Izvješće u privitku.

Ad 9. Predsjednik Nadzornog odbora Kluba Denis Šabić podnio je izvješće o uvidu u materijalno-financijsko poslovanje Kluba i načinu korištenja imovine za 2022. godinu, sukladno zakonskim propisima. Izvješće u privitku.

Ad 10. Predsjedavajući radnog predsjedništva otvara raspravu po svim podnesenim izvješćima.

Sva podnesena izvješća jednoglasno su usvojena.

Ad 11.  Nakon usvojenih izvješća jednoglasno je skupština dala razrješnicu dosadašnjem vodstvu udruge: predsjedniku i dopredsjedniku Kluba, Vijeću Kluba te Nadzornom odboru i Sudu časti.

Ad 12. Predsjednik Izbornog odbora Cvjetko Vretenar iznio je prijedlog kandidata za izbor u tijela Udruge. S obzirom da na skupu nije bilo prijedloga za proširenje liste kandidata ista je jednoglasno prihvaćena.

Ad 13. Nakon usvajanja kandidacijskih lista pristupilo se javnom glasovanju za dužnosti predsjednika i dopredsjednika udruge. Jednoglasnom odlukom skupština je za predsjednika na četverogodišnji mandat izabrala Roberta Fabris a za dopredsjednika Davora Gregorović

Ad 14. Jednoglasnom odlukom skupština je izabrala Vijeće Kluba. Lista u privitku.

Ad 15. Jednoglasnom odlukom skupština je izabrala Nadzorni odbor. Lista u privitku.

Ad 16. Jednoglasnom odlukom skupština je izabrala Sud časti. Lista u privitku.

Ad 17. Predsjednik Kluba Roberto Fabris iznio je Plan rada Kluba za 2023. godinu, koji je u privitku ovog zapisnika. Ključne programske aktivnosti usredotočene su na „kulturu sjećanja“ i njenu aktualizaciju kroz identifikacijske i komunikacijske procese vezane za ratnu 119. brigadu HV. Nakon toga predsjedavajući Davor Gregorović je iznio Financijski plan za 2023. godinu.

Ad 18. Predsjedavajući radnog predsjedništva otvorio je raspravu po Planu rada i Financijskom planu za 2023. godinu. Plan rada Kluba za 2023. godinu jednoglasno je usvojen, te se nalazi u privitku.

Ad 19. Razno. Nije bilo prijedloga niti rasprave po toj točci dnevnog reda.

Ad 20. Predsjedavajući radnog predsjedništva konstatira da je dnevni red izvršen i zatvara Izborno-izvještajnu skupštinu u 20:30 sati, te je nakon toga predsjednik Kluba pozvao sve prisutne na zajedničko druženje uz prigodni domjenak u perivoju Kluba.

         Zapisničar:                                                      Ovjerovitelji zapisnika:

     Ramiz Bećirović                                                              Darko Lukšić

                                                        

                                                                                           Zdenko Kvastek

 

Strateške identitetsko – komunikacijske zadaće udruge realizirane i pokrenute u proteklom mandatnom razdoblju 2019. – 2023.

Projekt izrade, publikacije i prezentacije s podjelom monografije „119. brigada HV u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“ – težišna zadaća udruge u prigodi obilježavanja 30. obljetnice osnutka ratne brigade HV

Otkrivanje kamene skulpture s obilježjem 119. brigade HV u prostoru vojnog poligona „119. brigade HV“, rt Kamenjak, Premantura

Organizacija svečane akademije u Istarskom narodnom kazalištu-Gradskom kazalištu Pula u prigodi obilježavanja 30-te obljetnice osnivanja 119. brigade HV

Prijem izaslanstva 119. brigade HV kod Predsjednika RH i Vrhovnog zapovjednika OS RH u prigodi obilježavanja 30. obljetnice osnutka ratne brigade HV

Osnivanje Ogranka Kluba u Labinu (predstavlja inkluzivnost prema populaciji razvojačenih pripadnika 119. brigade HV)

Izrada nove web stranice Kluba koja svojim sadržajem i vizualnim izgledom osigurava visoku identitetsko-komunikacijsku razinu interakcije s članstvom i javnošću

Obnova i završno uređenje Spomen obilježja na Zabarama, te postavljanje Spomen ploča na  mjestima pogibije Nenada Kalčića i Slavka Cindrića

Dinamika realizacije graditeljskih radova u prvoj fazi komunikacije s resornim ministarstvom ovisila je isključivo o  suglasnosti Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH na prostorno-plansku dokumentaciju mjesno nadležnih gradova u odnosu na Geodetske elaborate i Arhitektonske projekte izrađene od strane investitora tj. udruge „Klub 119. brigade HV. Nakon izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi, koje je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022. tj. onemogućavanjem parcelacije poljoprivrednog zemljišta manjeg od 1 hektara, mjerodavno Ministarstvo poljoprivrede traži ponovno pokretanje postupka prema institutu prava služnosti na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH.

 

Godišnje izvješće o radu „Kluba 119. brigade HV“ za 2022. godinu

Uvod

Tijekom 2022. godine „Klub 119. brigade HV“ realizirao je samostalno sve svoje programske aktivnosti temeljem usvojenog Godišnjeg plana rada, uz jednu koju provodi u suradnji s Koordinacijom braniteljskih udruga Istarske županije.


Suradnja s jedinicama regionalne i lokalne samouprave


U 2022. godini predstavnici Kluba sudjelovali su obilježavanju važnijih komemorativnih događanja u gradovima Puli, Labinu i Rovinju, nekadašnjim sjedištima bojni iz organskog sastava 119. brigade HV tijekom Domovinskog rata, s kojima gradimo korektnu suradnju.


Realizirane programske aktivnosti Kluba

Tijekom 2022. godine Klub je usredotočio napore, raspoložive ljudske i financijske resurse na nekoliko ključnih aktivnosti kulture sjećanja kroz koje smo njegovali vrijednosti Domovinskog rata te, tradiciju, identitet i ratni put 119. brigade HV.

Obilježavanje 31. obljetnice osnivanja 119. brigade HV

Polaganje vijenaca na Centralnim križevima groblja u Puli, Labinu, Rovinju i Buzetu, te paljenje svijeća na grobovima poginulih pripadnika brigade (mjesna groblja Hreljići, Prnjani i Svetvinčenat, te gradska groblja Pula i Rovinj), te umrlih članova – NS brigade Edi Svich i Predstojnik UzO Pula Atilio Radolović 

Prijem izaslanstva 119. brigade HV kod Župana Istarske županije i gradonačelnika Grada Pule

U perivoju Kluba održan je za stotinjak članova udruge prigodni domjenak uz cjelovečernje druženje razvojačenih i umirovljenih pripadnika brigade iz Pule, Labina i Rovinja

Redovita Izvještajna skupština Kluba održana je u perivoju Kluba 11. lipnja 2022. godine.


  3. Monografija 119. brigade HV
 

U gradu Rovinju, te općinama Medulin i Kanfanar održane su preostale prezentacije monografije „119. brigada HV u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“, tijekom kojih je uz simboličnu donaciju od 50,00 provedena podjela primjeraka knjige razvojačenim pripadnicima brigade s tih područja.

  4. Obnova i završno uređenje Spomen obilježja i postavljanje Spomen ploča na mjestima pogibije Tomislav Brstila, Nenada Kalčića i Slavka Cindrića

Nakon prošlogodišnje provedbe geodetskih snimaka lokacija, izrade Geodetskih elaborata i Arhitektonskog projekta za lokaciju Spomen obilježja na Zabarama i Spomen ploče u Ramljanima, tijekom 2022. godine izrađena je arhitektonska dokumentacija za Spomen ploču poginulom dočasniku Slavku Cindriću na Vinežu. Nakon toga pokrenut je postupak ishodovanja potrebnih suglasnosti od resornog Ministarstava poljoprivrede RH.

5. Aktivnosti sjećanja na poginule pripadnike brigade i umrle članove Kluba
Ovu aktivnost tradicionalno provodimo povodom Dana brigade i Dana mrtvih/Svih svetih kada obilazimo posljednja počivališta poginulih pripadnika brigade i umrlih članova Kluba gdje su zapaljene svijeće i odana počast.

6. U suradnji s Koordinacijom braniteljskih udruga Istarske županije sudjelovanje u organizaciji i provedbi tradicionalnog Mimohoda HB u prigodi Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 05. kolovoza 2021. godine u Puli, uz sudjelovanje članova udruge iz Pule, Labina, Rovinja i Medulina.


7. Kultura sjećanja na Domovinski rat

-Obilazak nekadašnjeg sjevernog dijela ličkog bojišta,
Grada Otočca i sela Ramljani uz komemoriranje mjesta pogibije Tomislava
Brstila i Nenada Kalčića 1992. godine realiziran je 23. travnja 2022. godine (50 članova).

 -Obilazak nekadašnjeg središnjeg dijela ličkog bojišta i Grada Gospića, uz prijem kod ličko-senjskog Župana i gradonačelnika Gospića, nakon zajedničkog komemoriranja vojnih i  civilnih žrtava na području Grada, uz nazočnost kolega iz 154. dp iz Pazina koji su taj dan također bili u posjeti ličkom bojištu iz Domovinskog rata, realiziran je 08. listopada 2022. godine (50 članova).

-Izrada i objavljivanje tekstova na klupskoj web stranici, temama iz DR i Domovinske sigurnosti

9. Organizacija jednodnevnog posjeta pripadnika Kluba s obiteljima Muzeju Domovinskog rata Karlovac-Turanj i Aleji hrvatskih branitelja na Rakovcu uz rijeku Koranu, te Javnoj ustanovi Aquatika „SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC“ realiziran je 24. rujna 2022. godine s punim autobusom članova i njihovih obitelji.

10. Sudjelovanje snimljenim materijalom iz prostorija Udruge i gostovanjem uživo u HRT-ovoj emisiji „Veterani mira“, namijenjenoj hrvatskim braniteljima, stradalnicima Domovinskoga rata i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske, u cilju promocije i prezentacije Monografije koja govori o ratnoj brigadi i postignućima mirnodopske Udruge.

11. Sudjelovanje na sportskim igrama branitelja Istarske županije UDVDR u Poreču, te memorijalnom natjecanju u ribolovu na mirnim vodama „Kup Mijo Kereži“.

12. Uređenje perivoja i održavanje unutarnjih prostorija udruge

Koristim priliku pohvaliti Zdenka Kvasteka i Zorana Jovanovića koji svojim samoprijegornim radom prednjače u realizaciji ove zadaće.

13. Financiranje godišnjih programskih aktivnosti

Za provedbu redovitih planskih aktivnosti, kao i troškove održavanja prostora i režijskih troškova, te bankarske i knjigovodstvene usluge racionalno i transparentno koristimo sredstva Kluba s temeljnog poslovnog računa. Na računu posebnih potreba otvorenom za namjenski prikupljena donirana sredstva za Monografiju, nalaze se sredstva namijenjena obnovi i uređenju Spomen obilježja.

                                                      Predsjednik Kluba 119. brigade HV
                                                                       Roberto Fabris

 

Godišnji plan rada udruge „Klub 119. brigade HV“ za 2023. godinu

Tijekom 2023. godine Klub će usredotočiti napore, razmjerno raspoloživim ljudskim i  financijskim resursima, na nekoliko ključnih aktivnosti kojima se primarno djeluje u području „kulture sjećanja“ i identifikacijsko-komunikacijskim aktivnostima prema pripadnicima ratne 119. brigade HV i svekolikoj javnosti Istarske županije.

Obilježavanje 32. obljetnice osnivanja 119. brigade HV

Obilježavanje obljetnice osnutka ratne postrojbe u Gradu Puli kroz sljedeća događanja:

Polaganjem vijenaca na Centralnim križevima groblja u Puli, Labinu, Rovinju i Buzetu, na Spomenicima hrvatskim braniteljima u Puli i Labinu, te paljenjem svijeća na grobovima poginulih pripadnika brigade, te umrlih članova – NS brigade i Predstojnik UzO Pula (Hreljići, Prnjani, Svetvinčenat, Pula i Rovinj).

Prijem izaslanstva „Kluba 119. brigade HV“ kod župana Istarske županije i gradonačelnika Grada Pule

Tradicionalnim domjenkom i druženjem članova udruge u perivoju  Kluba

Izborno-izvještajna skupština Kluba koja će se održati u perivoju Kluba tijekom lipnja 2023. godine.


3. Tradicionalni Mimohod HB u prigodi Dana pobjede, Dana domovinske  zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja 05. kolovoza

Sukladno zaključcima Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata IŽ, naša će udruga sudjelovati svojim članstvom iz Pule, Rovinja, Labina i Medulina.

  4. Projekt obnove i završno uređenje Spomen obilježja i postavljanje Spomen ploča na mjestima pogibije Tomislav Brstila, Nenada Kalčića i Slavka Cindrića

Dinamika realizacije projekta  na lokalitetima Zabare,  Ramljani i Vinež nakon izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu te nakon dostave cjelovite dokumentacije u Ministarstvo poljoprivrede RH, dopisom iz ministarstva vraćen je na administrativni početak. S obzirom da udruzi ostaje samo osnivanje prava služnosti kao jedan od oblika raspolaganja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH, moramo pokrenuti ponovni postupak uz dostavu obilja dokumentacije u privitku zahtjeva, koje ćemo ishodovati u suradnji s nadležnim gradovima.


5. Aktivnosti sjećanja na poginule pripadnike brigade i umrle članove Kluba
Ovu aktivnost tradicionalno provodimo povodom Dana brigade i Dana mrtvih/Svih svetih kada obilazimo grobna mjesta poginulih pripadnika i umrlih članova Kluba gdje zapalimo svijeću i odamo počast.

6. Identifikacijski i komunikacijski procesi “kulture sjećanja“

Komemorativni posjet sjevernom dijelu nekadašnjeg ličkog bojišta,
grada Otočca i sela Ramljani uz komemoriranje mjesta pogibije Tomislava
Brstila i Nenada Kalčića za članove Udruge iz Pule, Labina i Rovinja 22.4.2023.

Komemorativni posjet Škabrnji povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje  18.11.2023.

Izrada i objavljivanje tekstova na klupskoj web stranici, temama iz DR i Domovinske sigurnosti

7. Cjelodnevno organizirano druženje u prirodi uz aktivnosti na planinarskom odredištu (Lovačka kuća – Ogulin- Tijelovo 08. lipnja 2023.) od strane razvojačenih i umirovljenih pripadnika 119. brigade HV i njihovih obitelji, čime se potiču pozitivne emocije kroz psihološko i socijalno osnaživanje, te podizanje kvalitete života veterana Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

8. Organizacija sportskih igara i druženje članova udruge „Klub 119. brigade HV“ u Puli

9.Sudjelovanje na komemorativnim skupovima i obilježavanjima državnih praznika u organizaciji gradova Pula, Labin i Rovinj.

10. Zajednički vođeni rad na održavanju, uređenju i čišćenju unutarnjih prostorija udruge i perivoja sjedišta Kluba 119. brigade.

                                                      Predsjednik Kluba 119. brigade HV

                                                                       Roberto Fabris