Vijeće Kluba

Vijeće Kluba

Vijeće Kluba

 1. Roberto Fabris predsjednik Kluba
 2. Cvjetko Vretenar potpredsjednik Kluba
 3. Marijan Kaurić tajnik Kluba
 4. Davor Gregorović član Vijeća Kluba
 5. Branko Vojnić član Vijeća Kluba
 6. Darko Lukšić član Vijeća Kluba
 7. Ramiz Bećirević član Vijeća Kluba
 8. Vinko Knez član Vijeća Kluba
 9. Veljko Volf član Vijeća kluba
 10. Vladimir Đurišić član Vijeća kluba

 

Vijeće čine izabrani predstavnici klubova osnovnih postrojbi i drugih organizacijskih oblika, predsjednik, dopredsjednici i tajnik Kluba.Vijeće je izvršno i radno tijelo Sabora. Vijeće koordinira rad klubova, a između dva Sabora donosi odluke iz nadležnosti Sabora osim odluke o izborima i razrješenjima, te o povjerenju predsjedniku Kluba.Predsjednik Kluba saziva sjednice Vijeća i rukovodi radom Vijeća. Vijeće radi i odlučuje na sjednicama.

Vijeće Kluba 119.brigade

 •   saziva Sabor,
 •   predlaže sazivanje Izvanrednog Sabora,
 •   bira dopredsjednike Kluba i tajnika Kluba na prijedlog Predsjednika Kluba,
 •   glasuje o povjerenju dopredsjednicima i tajniku,
 •   donosi sve akte Kluba ukoliko nisu u strogoj nadležnosti Sabora Kluba,
 •   donosi odluku o visini članarine,
 •   provodi odluke i zaključke Sabora,
 •   podnosi Saboru izvješća o svom radu,
 •   u slučajevima kada donosi odluke iz nadležnosti Sabora, daje Saboru na potvrdu,
 •   formira komisije za provedbu pojedinih djelatnosti Udruge i bira njihove predsjednike,
 •   donosi Poslovnik o svom radu,
 •   formira privremena tijela za provedbu odluka Sabora i svojih odluka,
 •   imenuje počasni zdrug od pripadnika Vijeća ili šireg članstva. 

 

 

Vijeće može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna najmanje polovina članova Vijeća.Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća. Kada Vijeća odlučuje o izboru dopredsjednika i tajnika Kluba, te o sazivanju izvanrednog zbora Sabora, potrebna je dvotrećinska većina glasova nazočnih članova Vijeća. Mandat Vijeća je 4 (četiri) godine.