Statut udruge

Statut udruge

Na temelju odredbi članka 13. i članka 55. st. 1. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/2014), i čl. 22. Statuta Kluba 119. brigade od 27.11.1997. i njegovih izmjena i dopuna od 07.12. 2012., 05.09.2015. godine i 28.05.2019., Skupština udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata "Klub 119. brigade HV", na svom zasjedanju održanom 27. kolovoza 2020. godine usvojila je izmjene naziva i statuta

STATUT
"Kluba 119. brigade HV"

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

"Klub 119. brigade HV" je udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata koja okuplja bivše pripadnike 119. brigade HV-a i ostale sudionike Domovinskog rata, odnosno osobe koje prihvaćaju ciljeve i djelatnosti Kluba .

Članak 2.

Naziv Udruge glasi:
"KLUB 119. BRIGADE HV“

Članak 3.

Sjedište Kluba je u Puli, Bartolomeo dei Vitrei 16.

Članak 4.

Klub djeluje na području gradova i općina Istarske županije.

Članak 5.

Klub ima svojstvo pravne osobe i upisan je u registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 18000508.

Članak 6.

Klub ima svoj pečat i znak.
Pečat je okruglog oblika, promjera 30 mm, u kojemu je uz vanjski rub upisano: KLUB 119 BRIGADE HV
U središnjem je dijelu dio grba Republike Hrvatske u obliku štita.

II. ZADAĆE, CILJEVI I DJELATNOSTI "KLUBA 119. BRIGADE "

Članak 7.

Ciljevi Kluba su očuvanje identiteta i tradicije postrojbe, te pružanje pomoći svojim članovima.
CILJANA SKUPINA: 004 BRANITELJI VETERANI

Članak 8.

Djelatnosti kojima Klub ostvaruje svoje ciljeve (prema Klasifikaciji djelatnosti udruga) su:
1.1. Branitelji – veterani Domovinskog rata
1.2. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata
1.3. Zaštita interesa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 9.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, a u svrhu što bolje organiziranosti sudionika Domovinskog rata, Klub 119. brigade HV može stupiti u razne oblike udruživanja ili koordiniranja sa sličnim udrugama u RH.

Članak 10.

Rad Kluba 119. brigade HV je javan. Javnost rada ostvaruje se objavljivanjem Odluka i Izvještaja o radu na web stranicama Kluba, tribinama i na druge načine.

Članak 11.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik, odnosno osoba koju predsjednik Kluba ovlasti.

III. ČLANSTVO

Članak 12.

Redovno članstvo u Klubu 119. brigade HV sačinjavaju osobe državljani RH, kao i stranci koji su kao pripadnici 119. brigade HV-a od njenog osnivanja 07.09.1991. godine ili kasnije sudjelovali u Domovinskom ratu, kao i pripadnici ostalih grana i postrojbi oružanih snaga RH, koji priznaju Ustavom utvrđen demokratski poredak, vladavinu prava i zakona RH, te priznaju i prihvaćaju ovaj Statut.

Članak 13.

Pridruženi članovi Kluba 119. brigade HV jesu članovi obitelji poginulih pripadnika i druge osobe koje prihvaćaju Statut i programe Kluba.

Članak 14.

Počasnim članom Kluba 119. brigade HV može biti osoba koja je svojim djelovanjem ili materijalnom potporom dala izniman doprinos djelovanju 119. brigade.
Podupirući članovi Kluba one su fizičke i pravne osobe koje su financijski, donacijom i sponzoriranjem potpomagale ili potpomažu rad Kluba, odnosno svojim djelovanjem i pomaganjem pridonose radu, ugledu i opstojnosti Kluba, a takvu odluku donosi nadležno tijelo Kluba na prijedlog članova Kluba.

Članak 15.

Članom Kluba postaje se potpisivanjem pristupnice.
Popis članova vodi se elektronički i u pisanom obliku ili na drugi prikladan način.
Popis članova obavezno sadrži podatke:
- osobno ime i prezime fizičke osobe
- naziv pravne osobe
- osobni identifikacijski broj (OIB)
- datum rođenja
- kategoriju članstva
- datum prestanka članstva u Klubu.

Članak 16.

Članovi Kluba imaju sljedeća prava i obveze:
- poštivati Statut, Program i druge akte Kluba
- birati i biti biran u sva tijela Kluba
- sudjelovati u radu tijela u koja je izabran
- provoditi odluke tijela Kluba
- davati prijedloge u vezi s djelatnosti Kluba
- sudjelovati u aktivnostima Kluba
- djelovati na očuvanju i promicanju tradicija u svezi sa 119. brigadom HV-a
- čuvati ugled Kluba
- plaćati članarinu
- biti pravodobno obaviješten o prijedlozima i aktivnostima Kluba  poticati i potpomagati rad Kluba.

Članak 17.

Članstvo u Klubu prestaje:
- isključenjem
- istupom na temelju pisane izjave
- neplaćanjem članarine dulje od 24 mjeseca  smrću.

Članak 18.

Vijeće Kluba razmatra pristupnice i donosi odluku o članstvu u Klubu.
Odluku o isključenju donosi Sud časti.
Protiv odluke Suda časti može se podnijeti priziv Vijeću Kluba, čija je odluka konačna.

IV. USTROJSTVO KLUBA 119. BRIGADE HV

Članak 19.

Unutar Kluba mogu se osnivati ogranci, odnosno drugi organizacijski oblici djelovanja.

Članak 20.

Tijela Kluba 119. brigade HV jesu:
1. Skupština
2. Predsjednik, dopredsjednik i tajnik
3. Vijeće Kluba 119. brigade
4. Nadzorni odbor Kluba 119. brigade
5. Sud časti Kluba 119. brigade.

SKUPŠTINA KLUBA

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo Kluba.
Skupštinu Kluba 119. brigade HV sačinjavaju svi članovi. Skupštinu saziva Vijeće, a Odluku o sazivanju potpisuje predsjednik Vijeća. Ako Predsjednik nije u mogućnosti potpisati Odluku, može je potpisati dopredsjednik, tajnik ili član Vijeća kojeg odredi Vijeće. Skupštinu može sazvati najmanje 10 % članova, ukoliko Skupštinu ne može ili ne želi sazvati Vijeće Kluba.
U slučaju da tijelima Skupštine istekne mandat, Skupštinu mogu sazvati zadnje upisane ovlaštene osobe u Registru udruga.

Članak 22.

Skupština Kluba 119. brigade HV donosi:
- Statut, njegove izmjene i dopune  program djelatnosti Kluba
- proračun i financijski plan
- odluke koje su bitne za djelovanje Kluba
- nadzire upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom Kluba
- bira i razrješava predsjednika i članove tijela Kluba u njihovoj nadležnosti
- glasuje o povjerenju predsjednika
- odlučuje o povezivanju Kluba u saveze i druge oblike udruživanja  donosi Poslovnik o svom radu.

Članak 23.

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje, kao redovna izvještajna skupština, a istekom mandata predsjedniku kao izborno-izvještajna.

Članak 24.

Skupština na prijedlog svojih članova bira i razrješava:
- predsjednika Kluba 119. brigade HV, dopredsjednika i tajnika  Vijeće Kluba 119. brigade HV
- Nadzorni odbor Kluba 119. brigade HV
- Sud časti Kluba 119. brigade HV
- Likvidatora Kluba

Članak 25.

Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
Kada Skupština odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta i drugih akata Kluba, potrebna je dvotrećinska većina glasova nazočnih članova.
Glasovanje je javno ako Skupština izričito ne odluči da se glasuje tajno.

VIJEĆE KLUBA

Članak 26.

Vijeće je izvršno tijelo Skupštine. Vijeće koordinira rad ogranaka, a između dvije skupštine donosi odluke iz nadležnosti Skupštine osim odluke o izborima i razrješenjima, te o povjerenju predsjedniku Kluba. Vijeće bira Skupština na mandat od četiri godine. Predsjednik Vijeća istovremeno je i Predsjednik Kluba.

Članak 27.

Predsjednik Kluba saziva sjednice Vijeća i rukovodi radom Vijeća. Vijeće radi i odlučuje na sjednicama.
U radu vijeća vodi se zapisnik.

Članak 28.

Vijeće Kluba 119. brigade HV koje se sastoji od 12 članova, u koje po funkciji ulaze: predsjednik i dopredsjednik Kluba, te predsjednici ogranaka:
- saziva Skupštinu
- donosi sve akte Kluba ukoliko nisu u strogoj nadležnosti Skupštine Kluba
- donosi odluku o visini članarine
- provodi odluke i zaključke Skupštine
- podnosi Skupštini izvješća o svom radu na temelju izvješća predsjednika
- u slučajevima kada donosi odluke iz nadležnosti Skupštine, daje ih Skupštini na potvrdu
- formira komisije za provedbu pojedinih djelatnosti Udruge i bira njihove predsjednike
- donosi Poslovnik o svom radu
- formira privremena tijela za provedbu odluka Skupštine i svojih odluka.

Vijeće može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje polovina članova Vijeća.
Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća.

PREDSJEDNIK

Članak 29.

Predsjednik predstavlja i zastupa Klub 119. brigade HV. Predsjednika izabire Skupština Kluba.
Predsjednik:
-  provodi u djelo odluke Skupštine i Vijeća Kluba
-  potpisuje akte koje donosi Skupština
-  usklađuje rad tijela Kluba
-  obavlja ostale poslove utvrđene Statutom i programom Kluba
-  predsjedava Skupštinom i sjednicama Vijeća
-  predlaže Vijeću dopredsjednika, tajnika i blagajnika Kluba. 6

Članak 30

Dopredsjednik kluba obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik, te zamjenjuje predsjednika u slučaju ako je predsjednik odsutan ili spriječen.

Članak 31.

Mandat predsjednika Kluba traje 4 godine.
Isti član može biti biran za predsjednika više puta.

TAJNIK

Članak 32.

Tajnik kluba zastupa Klub. Tajnika Kluba bira Skupština na mandat od 4 godine. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika ili dopredsjednika zamjenjuje ih tajnik Kluba, s time da dok ih zamjenjuje ima i njihove nadležnosti propisane ovima Statutom. Tajnik Kluba:
- provodi zadaće Kluba,
- obavlja administrativno-tehničke i financijske poslove,
- organizira i priprema materijale za Skupštinu,
- obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Statutom i drugim općim aktima Kluba.

NADZORNI ODBOR

Članak 33.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
Na prvoj sjednici Nadzorni odbor konstituira se biranjem svog predsjednika. Nadzorni odbor provodi nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba, odnosno njegovih tijela i prati primjenu Statuta i svih akata i odluka tijela i predsjednika Kluba.
Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine.
Član Nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg drugog tijela Kluba.
O svim uočenim nezakonitostima i nepravilnostima Nadzorni odbor je dužan odmah izvijestiti Vijeće u pisanom obliku.
Nadzorni odbor podnosi izvješća o svom radu na redovnoj ili izvanrednoj Skupštini.

SUD ČASTI

Članak 34.

Sud časti ima 3 (tri) člana.
Na prvoj sjednici Sud časti konstituira se biranjem svog predsjednika.
Sud časti odlučuje o žalbama članova Kluba i posreduje u rješavanju sporova između članova Kluba.
Član Suda časti ne može biti članom bilo kojeg drugog tijela Kluba.
Mandat članovima Suda časti traje 4 godine.

LIKVIDATOR

Članak 35.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koji se upisuje u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Kluba. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga, kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja Kluba iz Registra udruga. Likvidatora bira Skupština na neodređeno vrijeme.

V. MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 36.

Udruga se financira i ostvaruje prihode od:
- članarine
- dotacijom iz proračuna domicilnih gradova i općina u kojima su postrojbe organskog sastava 119. brigade HV ustrojavane
- dobrovoljnih priloga
- darova i legata
- obavljanjem gospodarskih djelatnosti, sukladno zakonu te svih drugih zakonom dozvoljenih izvora.

Članak 37.

Novčana sredstva raspoređuju se i troše na temelju proračuna i financijskog plana koji usvaja Skupština, a provodi Vijeće.
Poslovanje se obavlja putem žiro-računa, deviznog računa od strane odgovornih osoba Vijeća.
Vijeće Kluba može osnivati gospodarske subjekte radi priskrbljivanja financijskih sredstava za potrebe Kluba.

IMOVINA UDRUGE

Članak 38.

Imovinu Udruge čine:
- novčana sredstva  nekretnine
- pokretne stvari i
- druga imovinska prava.

Udruga je neprofitabilna organizacija koja novčana sredstva pribavlja iz:
- članarine
- donacija
- dotacija
- obavljanjem dopuštenih djelatnosti
- prihodima od imovine i imovinskih prava

u skladu sa Zakonom. Sva ostvarena dobit koristi se, u skladu sa Zakonom, isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge. Za opravdane troškove učinjene u vezi sa obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnosti Udruge i na nagradu.

PRESTANAK DJELOVANJA UDRUGE

Članak 39.

Udruga prestaje djelovati odlukom Skupštine ili iz razloga propisanih Zakonom. Odluku o prestanku djelovanja Udruge donosi Skupština dvotrećinskom većinom ukupnog broja članova. U slučaju prestanka rada imovinu Kluba dobiva UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA REPUBLIKE HRVATSKE, Podružnica Istarske županije Pula.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Svi izabrani članovi tijela Kluba 119. brigade HV opozivaju se na isti način kako su i izabrani.
Član svakog tijela ima pravo podnijeti ostavku na svoju funkciju tijelu koje ga je izabralo.

Članak 41.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut donijet na Skupštini 27.11.1997. i njegove izmjene i dopune donijete na skupštinama 07.12.2012., 05.09.2015. i 28. 05.2019. godine.

U Puli, 27. kolovoza 2020. godine

PREDSJEDNIK
Roberto Fabris