Zapisnik sa osnivačke skupštine ogranka Labin

Zapisnik sa osnivačke skupštine ogranka Labin

                                                                              

Labin, 18. rujna 2020. godine

ZAPISNIK

OSNIVAČKE SKUPŠTINE OGRANKA LABIN

Ad 1. Temeljem čl. 4. i 19. Statuta „Kluba 119. brigade HV“ predsjednik udruge dragovoljaca i veterana „Klub 119. brigade HV“, Roberto Fabris, sazvao je osnivačku Skupštinu ogranka za grad Labin, jer je sa šireg područja grada u Klub domicilne ratne brigade učlanjeno 30 članova, dok se nakon predmetne sjednice učlanilo još šest nekadašnjih pripadnika 3. bojne 119. brigade.

Nakon osobnog predstavljanja g. Fabris je pozdravio predstavnicu grada gđu. Federiku Mohorović Čekada, zamjenicu gradonačelnika grada Labina, ratnog zapovjednika 3. bojne i kasnije 119. brigade pukovnika u mirovini Maura Ukušić i Josipa Faraguna predsjednika ogranka UDVDR Labin, te je odsvirana himna RH i svečana pjesma IŽ Krasna zemljo Istro mila, nakon čega je predsjednik Kluba zatražio da se minutom tišine oda počast svim poginulim HB i umrlim članovima Kluba, te svima koji su svoj život dali za Republiku Hrvatsku. Na kraju prve točke dnevnog reda predsjednik Kluba predložio je radno predsjedništvo sjednice, koje je jednoglasno usvojeno.

Radno predsjedništvo:

Predsjednik  Davor Gregorović, mag. pol.

Član  Roberto Fabris

Član  Nenad Boršić

Ad 2. Predsjedavajući sjednice Osnivačke skupštine ogranka Labin Davor Gregorović predložio je radna tijela skupštine, kako bi ista počela s radom prema predloženom dnevnom redu, što je jednoglasno usvojeno:

Zapisničar:

Romano Smoljan

Ovjerovitelji zapisnika:

Darko Androić, Damir Aničić

 Verifikacijski odbor:

Predsjednik     Valter Bakija

Član   Ernest Toić

Član   Valter Basanić

Ad 3. Predsjednik radnog predsjedništva predlaže dnevni red Izvještajne skupštine:

DNEVNI RED

      Otvaranje osnivačke Skupštine ogranka Labin „Kluba 119. brigade HV“ i   
      izbor   radnog predsjedništva

      Izbor radnih tijela Skupštine
      (zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijskog odbora)

      Usvajanje predloženog dnevnog reda

      Izvještaj verifikacijskog odbora

      Prihvaćanje Statuta „Kluba 119. brigade HV“

      Prihvaćanje Programa rada „Kluba 119. brigade HV“

      Donošenje Odluke o osnivanju ogranka „Kluba 119. brigade
      HV“ Labin

      Obraćanje gostiju i uzvanika osnivačkoj Skupštini ogranka „Kluba 119.  
      brigade HV“   Labin

      Izbor rukovodstva ogranka i članova vijeća ogranka „Kluba 119. brigade HV“
      Labin

      Izbor Nadzornog odbora ogranka  „Kluba 119. brigade HV“ Labin

      Programski ciljevi ogranka „Kluba 119. brigade HV“ Labin – obraćanje
      novoizabranog predsjednika

      Zatvaranje sjednice skupštine ogranka „Kluba 119. brigade HV“ Labin

Predsjednik radnog predsjedništva daje prijedlog dnevnog reda na usvajanje. Dnevni red je jednoglasno usvojen bez dopuna.

Ad 4. Predsjedavajući radnog predsjedništva pozvao je predsjednika Verifikacijskog odbora Valtera Bakija da podnese izvješće o prisutnosti osnivača ogranka na  Skupštini, koji je izvijestio kako je od ukupno 30 pozvanih osnivača ogranka „Kluba 119. brigade HV” s pravom glasa, na osnivačkoj Skupštini prisutno 25, te stoga Skupština ima kvorum, može zasjedati i sve odluke donešene na današnjoj sjednici bit će pravovaljane.

Ad 5. Predsjedavajući radnog predsjedništva je, glede točke dnevnog reda prihvaćanje Statuta „Kluba 119. brigade HV“, prezentirao ključne članke važećeg statuta udruge, pozvavši nazočne da se na web stranici Kluba (www.klub119brigade.hr) detaljnije upoznaju s ostalim temeljnim aktima Kluba, brojnim tekstovima i prezentacijama s temama iz Domovinskog rata, Operativnog umijeća i ostalim vojno-sigurnosnim temama, te aktualnostima iz života i rada Kluba.

Članak 1.

"Klub 119. brigade" je udruga hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata koja okuplja bivše pripadnike 119. brigade HV-a i ostale sudionike Domovinskog rata, odnosno osobe koje prihvaćaju ovaj Statut, ciljeve i djelatnosti Kluba.

Članak 3.

Sjedište Kluba je u Puli, Bartolomeo dei Vitrei 16.

Članak 4.

Klub djeluje na području gradova i općina Istarske županije.

Članak 5.

Klub ima svojstvo pravne osobe i upisan je u registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 18000508. 

Članak 7.

Ciljevi Kluba  su  očuvanje identiteta, tradicije i ratnog puta postrojbe, te pružanje pomoći svojim članovima.

Članak 9.

Radi ostvarenja svojih ciljeva, a u svrhu što bolje organiziranosti sudionika Domovinskog rata, Klub 119. brigade može stupiti u razne oblike udruživanja ili koordiniranja sa sličnim udrugama u RH.

Članak 12.

Redovno članstvo u Klubu 119. brigade sačinjavaju osobe državljani RH, kao i stranci koji su kao pripadnici 119. brigade HV-a od njenog osnivanja 07.09.1991. godine ili kasnije sudjelovali u Domovinskom ratu, kao i pripadnici ostalih grana i postrojbi oružanih snaga RH, koji priznaju Ustavom utvrđen demokratski poredak, vladavinu prava i zakona RH, te priznaju i prihvaćaju ovaj Statut.

Članak 15.

Članom Kluba postaje se potpisivanjem pristupnice.

Članak 16.

Članovi Kluba imaju sljedeća prava i obveze:

poštivati Statut, Program i druge akte Kluba

birati i biti biran u sva tijela Kluba

sudjelovati u radu tijela u koja je izabran

provoditi odluke tijela Kluba

davati prijedloge u vezi s djelatnosti Kluba

sudjelovati u aktivnostima Kluba

djelovati na očuvanju i promicanju tradicija u svezi sa 119. brigadom HV-a

čuvati ugled Kluba

plaćati članarinu

biti pravodobno obaviješten o prijedlozima i aktivnostima Kluba

poticati i potpomagati rad Kluba.

Članak 19.

Unutar Kluba mogu se osnivati ogranci, odnosno drugi organizacijski oblici djelovanja.

Članak 21.

Skupština je najviše tijelo Kluba.

Skupštinu Kluba 119. brigade sačinjavaju svi članovi. Skupštinu saziva Vijeće, a Odluku o sazivanju potpisuje predsjednik Vijeća. Ako Predsjednik nije u mogućnosti potpisati Odluku, može je potpisati dopredsjednik, tajnik ili član Vijeća kojeg odredi Vijeće. Skupštinu može sazvati najmanje 10 % članova, ukoliko Skupštinu ne može ili ne želi sazvati Vijeće Kluba.

U slučaju da tijelima Skupštine istekne mandat, Skupštinu mogu sazvati zadnje upisane ovlaštene osobe u Registru udruga. 

Članak 36.

Udruga se financira i ostvaruje prihode od:

članarine

dotacijom iz proračuna domicilnih gradova i općina u kojima su  postrojbe organskog sastava 119. brigade formirane

dobrovoljnih priloga

darova i legata

Članak 37.

Novčana sredstva raspoređuju se i troše na temelju proračuna i financijskog plana koji usvaja Skupština, a provodi Vijeće.

Predsjednik radnog predsjedništva daje Statut „Kluba 119. brigade HV“ na usvajanje, te je isti jednoglasno usvojen bez primjedbi.

Ad 6.  Predsjedavajući radnog predsjedništva brigadir HV u mirovini Davor Gregorović u svom izlaganju osvrnuo se na područje djelovanja Kluba, u čijem će sastavu djelovati budući Ogranak Labin, te naglasio ciljeve djelatnosti i težišne programske aktivnosti u 2020. godini.

Iako je ratna 119. brigada HV rasformirana njeni pripadnici danas aktivno djeluju u sklopu „Kluba 119. brigade HV“ te je Klub pridruženi član krovne organizacije Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Županije istarske.

Mirnodopska braniteljska udruga čuva vječnu uspomenu na sedam poginulih pripadnika koji su dali živote za Domovinu: Tomislava Brstila, Dušana Bulešića, Marijana Vinkovića, Damira Meaškog, Nenada Kalčića, Bajra Draginovića i Slavka Cindrića, te osamdeset ranjenih i oboljelih suboraca.

Prisjećanje na razdoblje angažiranja 119. brigade u Domovinskom ratu, svakom od nas tko ga je proživio jest doista i s pravom „sjećanje na dane zajedništva, ponosa i slave“. To naše sjećanje vezano je prvenstveno na zajedništvo, međusobno razumijevanje i upućenost jednih na druge u stresnim situacijama, odgovornost i domoljublje koje je krasilo pripadnike 119. brigade HV u vremenu iznimnih ljudskih naprezanja, žrtava, i materijalnih razaranja tijekom Domovinskog rata.

Ratne događaje čuvajmo kulturom sjećanja, ostavljajmo ih povjesničarima i vojnim analitičarima, neka ih proučavaju, ali vrijednosti domoljubnog zajedništva moramo i dalje prenositi jer je to ključ uspješne izgradnje hrvatskoga društva, cijele države i bolje budućnosti našim građanima i budućim naraštajima. To dugujemo svima onima koji su ugradili svoje živote u temelje Hrvatske, ne samo kako bi bila slobodna, nego kako bi bila i pravno uređena, demokratska, gospodarski napredna i bogata.

Stoga danas Klub 119. brigade kroz svoju primarnu misiju baštini ratna sjećanja i uspomene odricanja za Domovinu kao jednu od najvećih vrijednosti koju naraštaj sudionika Domovinskog rata ostavlja i prenosi mladim naraštajima u trajni zalog, jer samo oni pojedinci, ljudi i narodi koji pamte, poštuju i vrednuju svoju prošlost, mogu živjeti dostojnu sadašnjost i budućnost.

            Područje djelovanja Kluba su bivši pripadnici 119. brigade HV-e i ostali sudionici Domovinskog rata koji prihvaćaju ciljeve, djelatnosti i Statut Kluba.

            Djelatnosti Kluba su: okupljanje dragovoljaca i veterana 119. brigade; obilježavanje obljetnice brigade i značajnih događaja i bitaka iz Domovinskog rata; zaštita statusa i interesa članova i njihovih obitelji; organiziranje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti s ciljem održavanja psihofizičkog i mentalnog zdravlja članova Kluba.

            Ciljevi djelovanja Kluba i ogranaka su kulturom sjećanja čuvati identitet, tradiciju i ratni put 119. brigade HV, te vrijednosti  proistekle iz  Domovinskog rata.

Ključne programske aktivnosti u 2020. godini:

Obilježavanje 29. obljetnice osnivanja 119. brigade u reduciranom formatu zbog pandemije COVID-19 - posjet grobova i spomenika HB (Pula, Rovinj, Labin, Buzet, Hreljići, Prnjani, Svetvinčenat)

Organiziranje jednodnevnog posjeta pripadnika Kluba gradu Otočcu i dijelu ličkog bojišta iz Domovinskog rata, u prigodi obilježavanja spomena na poginule i ranjene suborce tijekom borbenog kontakta s pobunjeničkim srpskim postrojbama 31.01.1992. godine

Aktivnosti čuvanja uspomene na poginule branitelje i umrle članove Kluba kroz početak procesa uređenja 3 spomen obilježja poginulim suborcima: cesta Zabare-Dabar i cesta Ramljani-Čanak kraj Otočca te Vinež kraj Labina

Rad na projektu Monografije „119. brigada HV u Domovinskom ratu 1991. – 1995.“

Održavanje i dopunjavanje artefaktima i memorabilijama Spomen sobe 119. brigade

Predsjednik radnog predsjedništva daje Program rada „Kluba 119. brigade HV“ na usvajanje, te je isti jednoglasno usvojen bez primjedbi.

Ad 7. Nakon prihvaćanja Statuta i Programa rada za 2020. godinu „Kluba 119. brigade HV“ osnivačka Skupština je jednoglasno i javnim glasovanjem donijela odluku o osnivanju ogranka Labin. U privitku zapisnika nalazi se popis 30 osnivača-članova ogranka Labin.

Ad 8. Nakon usvajanja Odluke o osnivanju Ogranka Labin „Kluba 119. brigade HV“, skupu su se prigodnim riječima obratili gosti.

Gospođa Federika Mohorović Čekada zamjenica gradonačelnika grada Labina, pozdravila je skup u ime gradonačelnika prenijevši iskrene pozdrave bivšim pripadnicima 3. bojne 119. brigade i predstavnicima zapovjedništva brigade, naglasivši kako je Labinština ponosna na doprinos svojih sugrađana u Domovinskom ratu, te izrazila spremnost na buduću suradnju s Ogrankom udruge, naglasivši kako je osnivačka skupština pripremljena i vođena po najvišim normativno-pravnim standardima utemeljenim na Zakonu o udrugama.

Predsjednik ogranka Labin UDVDR, ujedno član-osnivač Ogranka Kluba u Labinu Josip Faraguna pozdravio je skup i zaželio plodonosnu suradnju među udrugama proisteklim iz Domovinskog rata.

Na kraju se skupu obratio pukovnik HV u mirovini ratni zapovjednik 3. bojne a kasnije i cijele 119. brigade HV Mauro Ukušić, koji je u svom emotivnom govoru naglasio kako mu je tijekom rata bio privilegij zapovijedati i voditi zapovjedni kadar danas prisutan u Velikoj vijećnici grada Labina, a danas u miru čast ponovno susresti vojne obveznike grada u kojem je odrastao. U svom govoru naglasio je kako su aktualni promotori programskih aktivnosti Kluba 119. brigade HV najbolji kadrovi koji u recentnom razdoblju predstavljaju kritičnu masu te snagu volje i upornosti koja jamči realizaciju ambicioznih projekata Kluba, koje i sam osobno podržava jer su u interesu ratne brigade kojoj smo pripadali i čiji identitet i tradiciju baštinimo.  

Ad 9. Za rukovodstvo ogranka i članove Vijeća od strane radnog predsjedništva, u ulozi kandidacijskog odbora temeljem zaključka Inicijativnog odbora, predloženi su i jednoglasno javnim glasanjem izabrani:

Nenad Boršić        – predsjednik

Mario Kiršić          – dopredsjednik

Josip Načinović    – tajnik

Enio Petrić           –  član

Sandro Paliska     – član

Damir Aničić         -  član

Ad 10. Nakon obrazloženja mjesta i uloge nadzornog odbora u radu udruge, od strane predsjedavajućeg radnog predsjedništva, za Nadzorni odbor ogranka Kluba predloženi su i jednoglasno javnim glasanjem izabrani:

Branko Dermit   -  predsjednik

Josip Faraguna – član

Darko Androić  –  član

Ad 11. Predsjedavajući poziva novoizabranog predsjednika Ogranka Labin „Kluba 119. brigade HV“  g. Nenada Boršić da se obrati skupu i predstavi težišne programske ciljeve ogranka.

Težišni programski ciljevi ogranka Labin:

- promicanje interesa veteranske populacije 119. brigade HV s područja grada  
   Labina i općina Labinštine, te zajedničko djelovanje na zaštiti tih interesa;

- sudjelovanje u realizaciji programskih aktivnosti „Kluba 119. brigade HV“;

- suradnja s gradskim i općinskim vlastima, te drugim udrugama i institucijama
  koje djeluju na ovom području

Obraćanje novoizabranog predsjednika ogranka:

Kolege branitelji, poštovani gosti!

Prije svega zahvaljujem se na povjerenju koje ste mi ovom prilikom ukazali da budem na čelu ogranka Labin „Kluba 119. brigade HV“. Također zahvaljujem se i u ime izabranog čelništva ogranka na ukazanom povjerenju.

U svome radu zalagat ću se za demokratski odnos unutar života i rada ogranka jer konstruktivna rasprava, uvažavanje drugog i drugačijeg mišljenja, tolerancija, međusobno uvažavanje i poštivanje unutar članstva uvijek će stvoriti dovoljno kvalitetnog prostora za donošenje prihvatljivih i korisnih rješenja.

Vjerujem da ću u vama osnivačima koji ste danas prisutni na skupštini, kao i među onima koji će nam se pridružiti u narednom razdoblju, imati dobre suradnike za djelovanje na boljitku veteranske populacije naše ratne brigade u gradu Labinu i općinama Labinštine, te lokalne društvene zajednice na dobrobit svih njenih građana.

Hvala !

Ad 12. Predsjedavajući radnog predsjedništva konstatira da je dnevni red izvršen i zatvara Osnivačku skupštinu ogranka u 20:00 sati, zahvaljuje se zamjenici gradonačelnika grada Labina na odazivu, te poziva sve prisutne na zajedničko druženje uz piće u prostor Doma Hrvatskih branitelja Labin.

            Zapisničar:                                                        Ovjerovitelji zapisnika:

         Romano Smoljan                                                           Darko Androić

                                                                                                                                                             
                                                                                                 Damir Aničić

                                Predsjedavajući radnog predsjedništva

                        umirovljeni  brigadir HV Davor Gregorović, mag. pol.