Poslovnik udruge

Poslovnik udruge

P O S L O V N I K

O RADU REDOVNE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE "KLUBA  119. BRIGADE HV" PULA

Članak 1.

U radu redovne izvještajne skupštine "Kluba 119. brigade HV" sudjeluju svi članovi kluba.

Članak 2.

Rad Skupštine je javan.

Članak 3.

Skupštinu otvara Predsjednik Kluba, te predlaže radno predsjedništvo i zapisničara koje Skupština usvaja javnim glasovanjem.

Članak 4.

Predsjedavajući radnog predsjedništva predlaže dnevni red koji javnim glasovanjem usvaja Skupština. Ukoliko netko
od nazočnih članova želi dopuniti ili izmijeniti dnevni red, to mora obrazložiti. Glasovanje o istom provodi se prema redu predlaganja.

Članak 5.

Radno predsjedništvo brine o tijeku rada Skupštine prema utvrđenom dnevnom redu i odredbama ovog Poslovnika, čuvanjem dostojanstva svakog člana Skupštine i prisutnih gostiju.

Članak 6.

Skupština na prijedlog Radnog predsjedništva bira svoja radna tijela

1. Verifikacijski odbor
2. Izborni odbor
Svaki odbor sastoji se od tri člana.

Članak 7.

Verifikacijski odbor utvrđuje nazočnost članstva iz članka 1. ovog Poslovnika o čemu podnosi izvještaj.

Članak 8.

Izvještajna Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova „Kluba 119. brigade HV“.

Članak 9.

Glasovanje na Skupštini je javno ukoliko Skupština ne odluči da je glasovanje tajno.

Članak 10.

Tijekom postupka utvrđivanja rezultata glasovanja Radno predsjedništvo Skupštine provodi prebrojavanje članova koji su pristupili glasovanju po pojedinim prijedlozima, te utvrđuje rezultate glasovanja.

Članak 11.

Ukoliko u prvom krugu glasovanja za popunu nekog tijela udruge nijedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, pristupa se drugom krugu glasovanja samo sa dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najviše glasova.

U drugom krugu izabran je onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova nazočnih.

Članak 12.

Listu kandidata za sva tijela Udruge predlaže Radno predsjedništvo a iznosi Izborni odbor.

Članak 13.

Izabrani su oni članovi koji dobiju najviše glasova.
Izborni postupak vodi Izborni odbor o čemu podnosi izvještaj.

Članak 14.

Predsjednik Radnog predsjednika daje riječ sudionicima u raspravi prema redu prijavljivanja.
Trajanje rasprave ograničeno je na 5 (pet) minuta.
Svaki sudionik u raspravi ima pravo na jednu (1) repliku u okviru točke dnevnog reda u trajanju od 2 minute.
Predsjednik Radnog predsjedništva ima pravo oduzeti riječ ako se govornik ne pridržava Poslovnika.
U slučaju nepoštivanja Statuta i Poslovnika predsjedavajući ima pravo prekinuti rad Skupštine i u roku od tri (3) mjeseca zakazati drugu sjednicu.

Članak 15.

Ovaj Poslovnik usvojen je na redovnoj Skupštini Kluba 119. brigade HV u Puli dana 06. svibnja 2019. godine i stupa na snagu odmah po usvajanju.