Novosti

Povijesni kalendar - NAPADNA OPERACIJA „ORKAN 91“

30.09.2023.

Povijesni kalendar- NAPADNA OPERACIJA „ORKAN 91“

VRIJEME PROVEDBE : 29.10.1991.- 03.01.1992.

BOJIŠTE: Zapadnoslavonsko bojište

OPERATIVNI PROSTOR DJELOVANJA: Bivše općine Kutina, Novska, Nova Gradiška (Posavina)

OSLOBOĐEN TERITORIJ: Oslobođeno je 675 četvornih kilometara okupiranog područja uključujući 21 naselje.

ZAPADNA SLAVONIJA – provedene napadne operacije:

Napadna operacija „Orkan-91“ (od 29.10.1991.-03.01.1992.), oslobođen prostor Posavine oko 720 km2.

Napadna operacija „Otkos-10“ (31.10.-06.11.1991.), oslobođen prostor Bilogore oko 370 km2,

Napadna operacija „Papuk-91“ (28.11.-25.12.1991.), oslobođen prostor Papuka 1230 km2

Napadnim djelovanjem HV-a u oslobađanju Zapadne Slavonije oslobođeno je ukupno oko 2.300 km² ili 80% okupiranog teritorija Zapadne Slavonije. Za konačno oslobađanje zapadne Slavonije 1995.godine,  u vojno-redarstvenoj operaciji “BLJESAK” ostalo je oko 575 km² ili 20% okupiranog teritorija Zapadne Slavonije.

1.- Napadna operacija „Orkan-91“ (od 29.10.1991.- 03.01.1992.)

Operativno okružje

Na prostoru Zapadne Slavonije, velikosrpske snage koje su poslije višestranačkih izbora ostvarile kontrolu ili se pobunile i protjerale Hrvate i druge nesrpske stanovnike s tih prostora  proglasili su “srpsku autonomnu oblast Zapadna Slavonija “.

To su područja bivših općina i njihovih naselja:

Nova Gradiška: Stara Gradiška, Okučani, Bogičevci ;

Novska: Rajić, Jagma, Jasenovac, Lovska, Kričke i Subocka;

Kutina: Bujavica;

Podravska Slatina: Bokane, Ćeralije, Macute, Rijenci, Smude i Voćin;

Grubišno Polje: Dapčevica, Gornja Kovačica, Lončarica, Mala i  Velika Barna, Mali Grđevac, Mala i Velika Peratovica i Topolovica;

Daruvar: Bastaji, Gornja i Donja Vrijeska, Koreničani;

Pakrac: Bučje, Donji Čagljič, Japaga, Kraguj, Kusonje, Šeovica.

Pobunjeni Srbi iz ovih područja 13.08.91. proglašavaju tzv. “SAO Zapadnu Slavoniju”, formiraju teritorijalnu obranu koju potpomaže tzv. JNA, posebno mb/265.mehanizirane brigade iz Bjelovara koji je na taj prostor intervenirao prilikom pobune Srba policajaca u Pakracu. Površina proglašene tzv. “SAO Krajine Zap. Slavonija” iznosi oko 2.875 km²  ili 31% površine zapadne  Slavonije.

Prometne posljedice stvaranja tzv. SAO Krajine Zapadna Slavonija za RH:

Državni teritorij presječen je na crti granice tzv. Velike Srbije Virovitica –Kutina;

Veza središnjeg dijela RH sa Istočnom Slavonijom je presječena na središnjem prometnom pravcu Bjelovar – Pakrac – Požega – Osijek, te na  južnom glavnom prometnom snopu (autocesta, stara cesta i željeznička pruga) Zagreb –Lipovac – (Beograd);

Veza središnjeg dijela RH sa Istočnom Slavonijom Podravskom magistralom stavljena je pod vatreni nadzor neprijateljskog topništva, te se je promet odvijao preko Gornjeg Miholjca;

Neprijateljske snage

Snage pobunjenih Srba;

Proglašenjem SAO Krajine stvorena je i paravojna formacija i to: Zonski štab TO Zapadna Slavonija; 28.partd, 54.brTO, 51.OdTO, 59.OdTO, 63.OdTO, 98.OdTO, 61.had, 83.mpoad, 45.lab PVO, 91.poz baza, ukupne jačine oko 5.470 ljudi.

Milicija SAO Krajine Zapadna Slavonija; jačine oko 2.515 vojnika;

Snage pobunjenih Srba SAO Krajine Zapadna Slavonija raspolagale su sa oko 7.985 vojnika

Snage JNA angažirane u  Zapadnoj Slavoniji

U vrijeme najveće koncentracije neprijateljskih snaga u zoni odgovornosti OG Posavina  bilo je angažirano oko 12.825 vojnika i starješina; oko 100 tenkova i oko 120 topničkih oruđa svih kalibara, iz sastava 5.K Banjalučkog, te oko 675 vojnika formacije sljedbenika Ravnogorskog četničkog pokreta iz Srbije.

Ukupne snage paravojnih formacija SAO Krajine Zapadna Slavonija i snaga JNA (5.K Banjalučki) iznosile su oko 21.485 ljudi.

5.K Banjalučki angažirao je svoje snage i to:

Glavne snage na smjeru Novska: 16 pmtbr; 10.part.d; 1.brTO Okučani;

Pomoćne snage na smjeru Nova Gradiška: 369. okbr(-1) odred TO Nova Gradiška i četničke snage;

Pomoćne snage na smjeru Lipik – Pakrac: 5.pbr; odred TO Lipik ;  odred TO Pakrac ;  te četničke snage;

Potporu snagama u napadu vrši topništvom (5. KAG-5; dVBR 128 mm) i zrakoplovstvom.

Opći napad počinje zrakoplovnim i topničkim udarima po Novskoj, Novoj Gradiški  dana 4. listopada 1991. te pješačkim i oklopnim snagama na svim smjerovima napada i do 6. listopada 1991.godine razbija obranu hrvatskih branitelja i izbija na crtu Drenov Bok – Bročice – Stari Grabovac – Novi Grabovac – Janja Lipa –Brezine – Dobrovac – Lipik – Šagovina – Medari – Pivare, gdje je zaustavljen  upornom i odsudnom obranom hrvatskih snaga.

Snage HV u Zapadnoj Slavoniji

Obrambene operacije za zaustavljanje agresije snaga 5.K(korpus) Banja luka i paravojnih postrojbi i četničkih dobrovoljaca SAO Krajine Zapadna Slavonija izvode postrojbe:

OG “Posavina”  (1.gbr; 125.brHV; 105.brHV; 117.brHV; 151.brHV; 1/153.brHV; 51.sbHV; 53.sbHV; 56.sbHV; 65.sbHV; ss ŠTRASERI; tb SO 76 mm;  td 155mm; tdVBR 128 OGANJ; 15.mpotrp na bojišnici Novske, te 121.brHV; 108.brHV; 99.brHV; 1/149.brHV; td 130mm na bojišnici Nove Gradiške ukupne jačine oko 14.760 ljudi);

2.OZ (Operativne zone) Bjelovar i to OG Pakrac (104.brHV; 1/105.brHV; 75.sbHV i 65.sbHV), te 127.brHV; 136.brHV; 123.brHV; 52.sbHV i mtd 122/155mm  jačine oko 11.123 ljudi.

Preuzimanje strategijsko-operativne inicijative HV u listopadu 1991.godine

Postrojbe OG “Posavina”, pod zapovjedništvom brigadira Rudi Stipčića, upornom i aktivnom obranom slamaju napadnu moć glavnih snaga 5. K Banjalučkog (16.pmtbr; 10.part.d i 329.okbr), preuzimaju operativnu inicijativu i 29. listopada 1991. godine na Zapadnoslavonskom bojištu, otpočinju napadnu operaciju “ORKAN–91” na pravcima : Novska - Okučani i Nova Gradiška – Okučani.

Operativno planiranje i pripreme za pokretanje napadne operacije “ORKAN – 91”  izvršene su u zapovjedništvu OG “Posavina” tijekom izvođenja obrambene operacije i završene su u razdoblju do 27. listopada 1991.godine. Zapovjedništvo OG “Posavina” izradilo je borbenu dokumentaciju plana napadnog djelovanja pod tajnim nazivom “ORKAN – 91“, koju je 27. listopada odobrio načelnik GS general Antun Tus.

Snage HV OG “Posavina”,  na prostoru Novska: 1.A brigada ZNG “Tigrovi“; 125.brHV; 151.br.HV; 117.brHV; 105.brHV; 2/153.brHV; 51sbHV; 53.sbHV; 56.sbHV; 65sbHV; samostalna satnija 100.brHV; topnička bitnica SO 76 mm; 15smpotp HV;  sam. divizijun VBR 128 mm.

Snage HV OG “Posavina”,  na prostoru Nova Gradiška: 121.brHV; 108.br.HV; 99.brHV; 1/149.brHV;  topnički divizijun 130mm;

Cilj operacije:

Jednovremenim napadnim djelovanjem glavnih snaga OG Posavina na pravcima Novska -Okučani i Nova Gradiška - Okučani, primjenom obuhvatnih manevara uz snažnu topničku potporu razbiti snage neprijatelja u prostoru Okučani – G. Rajić - Stara Gradiška, posjesti državnu granicu na Savi i biti u spremnosti za odbijanje protuudara.

Osnovna zamisao djelovanja:

Glavnim snagama OG “Posavina” istovremenim napadnim djelovanjem na pravcima: Nova Gradiška – Okučani i Novska – Okučani, primjenom obuhvatnog djelovanja i uz snažnu topničku potporu, razbiti snage neprijatelja u širem području Okučani – Stara Gradiška – Rajić, presjeći komunikaciju Lipik-Bijela Stijena-Okučani, izbiti na rijeku Savu gdje prijeći u obranu.

Pomoćnim snagama OG “Posavina” djelovanjem na pravcu: Novska – Krička Brda – Bijele Stijene, te Nova Gradiška – Šagovina Mašička i Cernička – Širinci – Benkovac Okučanski presjeći komunikaciju Lipik – Bijele Stijene – Okučani, razbiti snage neprijatelja na pravcima napada te snage neprijatelja, u području Pakrac – Donji Čaglić – Japaga, dovesti u okruženje i u sudjelovanju s glavnim snagama OG i snagama OG “Pakrac” pristupiti njihovom uništenju.

Plan napadne operacije i odluka zapovjednika OG “Posavina” prezentirana je načelniku GSHV dana 25.listopada 1991. godine gdje je ista i odobrena. Na tom sastanku utvrđena je koordinacija i borbena suradnja sa OG “Pakrac”, koja je djelovala na pravcu Pakrac – Lipik.

Napadna operacija “ORKAN – 91” otpočela je u 06.00h 29.listopada 1991. godine i realizirana je u dvije faze.

Faza u trajanju od 10 dana, završena je 7. prosinca 1991.godine. U tom razdoblju na bojišnici Novske oslobođena su naselja: Bair, motel “Trokut”, Lovska, Popovac, Brezovac, Livađani, zaposjednut je greben Novljanskih planina (Novsko brdo i Kričko Brdo) na bojišnici Novske. Na bojišnici Nove Gradiške oslobođene su naselja: Čečevac, Šnjegavić, Golobrdac i Sinlije. Ukupno je oslobođeno 10 naselja ukupne površine 370 km².

Faza otpočinje 8. prosinca 1991. i traje do Sarajevskog primirja 3. siječnja1992., kada su prekinuta bojna djelovanja. U tom razdoblju oslobođena su na bojišnici Novske naselja: Korita, Jagma, Gornja Subocka, Gornje i Donje Kričke, a na bojišnici Nove Gradiške oslobođene su naselja: Šagovina Mašička, Žuberkovac, Širinci, Smtrtić i Pivare. Ukupno je oslobođeno 10 naselja ukupne površine 350 km².

Napadna operacija “ORKAN – 91” otpočela je u 06.00h 29. listopada 1991. godine i trajala neprekidno do stupanja na snagu Sarajevskog primirja 3. siječnja 1992.godine, pri čemu je oslobođeno 20 naselja i oko 720 km².

Tijekom izvođenja napadne operacije “ORKAN – 91” poginulo je ukupno 253 ili 2% i ranjeno 557 ili 4% hrvatskih branitelja. na bojištu Novske život  položilo 165 i ranjeno 360 hrvatskih branitelja, a kod Nove Gradiške 88 i ranjeno 197 hrvatskih branitelja

Gubici naneseni snagama neprijatelja od strane HV značajni su (184 poginulih, 595 ranjenih).  Od oko 22.000 pripadnika 5.K i paravojske SAO Krajina Zapadna Slavonija, 15.200 pripadnika ( 70%) je neutralizirano ili se izvuklo pod naletom HV na teritorij susjedne države ( Bosne i Hercegovine).

Preostale snage 5.K i paravojske SAO Kr. Zapadna Slavonija, jačine oko 6.320 pripadnika  (30%) upornom obranom zadržale su mostobran veličine oko 600 km² koji je razbijen i oslobođen u vojno redarstvenoj operaciji BLJESAK u svibnju 1995.godine.

Uspješno provedenom napadnom operacijom snaga OG Posavina “ORKAN-91” ostvareni su sljedeći operativno-strategijski ciljevi:

- spriječen je daljnji prodor snaga 5.K prema Zagrebu, i njihovo spajanje s snagama u blokadi vojarni u Zagrebu, Varaždinu, Bjelovaru i Koprivnici;

- spriječeno je izbijanje snaga 5.K  na granicu tzv. “Velike Srbije” crtu Virovitica – Kutina;

- spriječen je daljnji prodor snaga 5.K prema Slavonskom Brodu, te zauzimanje Nove Gradiške;

- spriječen je  prodor snaga 5.K i njihovo spajanje s paravojnim snagama tzv. SAO Krajine, te prodor ka Bjelovaru i Virovitici;

- oslobođeno je oko 720 km² teritorije Posavine (Novska i Nova Gradiška), oko 370 km² prostora Bilogore (Grubišno Polje) i oko 1.230 km² na prostoru Papuka;

- oslobođeno je ukupno oko 2.320 km² okupirane teritorije Zapadne Slavonije s naseljima na istoj;

- uspješnom realizacijom napadnih operacija  “ORKAN-91”, “OTKOS-10” i “PAPUK-91”, olakšano je bojno djelovanje snagama HV na ostalim bojištima ukupnog hrvatskog ratišta;

- strategijsko-operativna napadna djelovanja HV u jesen i zimu 1991.godine i uspjeh polučen u Zapadnoj Slavoniji primorao je agresora (JNA) da zatraži primirje koje je sklopljeno u Sarajevu 2. siječnja 1992. godine.

 

Interpretaciju i recepciju isječka povijesti iz Domovinskog rata, kulturom sjećanja, izabrao: 

         

brigadir HV  (m)

Davor Gregorović, mag. pol.

 

Literatura i izvori:

"Najtežih 86 dana u životu – napadna operacija Orkan-91", Lada Puljizević (razgovor s generalom Rudijem Stipčićem) "Hrvatski vojnik" br. 639, 17. rujna 2021.

Rudi Stipčić, Napokon smo krenuli, Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1996.; 1. gardijska brigada Hrvatske vojske Tigrovi, Edicija monografija vojno-redarstvenih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske iz Domovinskog rata 1991. – 1996., Znanje d. o. o., Zagreb, 2015.

D. Marijan, „Organizacija i djelovanje Jugoslavenske narodne armije i pobunjenih Srba u zapadnoj Slavoniji tijekom 1991.“, Srpska pobuna u zapadnoj Slavoniji 1990.-1995.: Nositelji, institucije, posljedice, (ur. Ivica Miškulin i Mladen Barad), Slavonski Brod – Zagreb 2012.

Jakša Raguž: Boj za Trokut, Udruga branitelja 151. samoborske brigade

David Magdić, mag. hist., Oslobađanje zapadne Slavonije u operaciji Orkan - 91.