Novosti

Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja HB i članova njihovih obitelji

09.03.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

objavljuje

JAVNI POZIV

ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

I.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova

njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program), s ciljem

sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog

obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja

pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti, objavljuje se ovaj javni poziv.

II.

PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI

1) Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz

Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz

Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca

hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom koji nisu koristili

niti jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja obrazovanja u provedbi svih

dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova

njihovih obitelji (dalje: podnositelji).

2) Za poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja mogu se kandidirati osobe iz

podtočke 1. ove točke koje su:

a) nezaposlene najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, ukoliko nisu upisali

obrazovanje, ili

b) obrazovanje upisale nakon 17. veljače 2022. godine, a prije upisa obrazovanja su bile

nezaposlene najmanje 15 dana.

3) Iznimno, osobe iz podtočke 1. ove točke koje su obrazovanje upisale nakon 17. veljače 2022.

godine, a prije upisa obrazovanja su bile nezaposlene najmanje 15 dana, te su završile i samostalno

podmirile troškove obrazovanja u cijelosti, mogu podnijeti zahtjev za povrat sredstava uloženih

u obrazovanje.

III.

PRIHVATLJIVOST OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

1) Poticajna sredstva za podmirivanje troškova obrazovanja po ovom javnom pozivu moguće je

odobriti za:

a) stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg

obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim

strukovnim programima obrazovanja),

b) prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje

radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa

stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),

c) osposobljavanje,

d) usavršavanje te

e) stjecanje dodatnih znanja i vještina.

2) Poticajna sredstva moguće je koristiti samo za jednu od navedenih obrazovnih aktivnosti ili jedan

obrazovni program.

3) Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za one obrazovne aktivnosti i obrazovne programe za

koje su ostvarena poticajna sredstva drugih institucija.

4) Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za podmirivanje troškova obrazovanja unutar sustava

visokog školstva odnosno nije moguće sufinancirati troškove sveučilišnog i stručnog studija niti

obrazovanje na veleučilištu i visokoj školi.

5) Poticajna sredstva ne mogu se ostvariti za podmirivanje troškova polaganje vozačkog ispita svih

A i B kategorija te AM kategorije. Sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita za C i CE

kategoriju moguće je isključivo ukoliko podnositelj zahtjeva prethodno ima završeno obrazovanje

za vozača motornog vozila.

IV.

IZNOS POTICAJNIH SREDSTAVA

1) Ministarstvo može snositi troškove obrazovanja kroz programe navedene u točki III. podtočki 1.

ovog javnog poziva do iznosa od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna)1

po osobi, isplatom izravno

obrazovnoj ustanovi koja provodi obrazovanje, a iznimno, ukoliko su ispunjeni svi javnim pozivom

propisani uvjeti, može se izvršiti povrat sredstava polazniku koji je samostalno podmirio troškove

obrazovanja sukladno točki II. podtočki 3. javnog poziva.

2) Ukoliko su troškovi obrazovanja veći od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna), podnositelj je dužan

obvezati se na plaćanje razlike u cijeni pisanom izjavom koja je sastavni dio obrasca zahtjeva.

3) U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu planirana su sredstva za

odobravanje najmanje 33 zahtjeva zaprimljena po ovom javnom pozivu (ovisno o pojedinačnim

iznosima troškova obrazovanja).

4) Ukoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati:

1. podnositelji koji su prema podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda

za mirovinsko osiguranje duže vrijeme nezaposleni,

2. podnositelji koji se žele školovati za deficitarna zanimanja, odnosno za zanimanja za koja

postoji veći interes na tržištu rada, a sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

u trenutku podnošenja zahtjeva.

V.

POSTUPAK OBRADE ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA

1) Podnesene zahtjeve će razmatrati Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjere

Programa (dalje: Stručni tim) koji će donijeti prijedlog za odobravanje ili odbijanje zahtjeva.

2) Stručni tim može, ukoliko procijeni potrebnim, zatražiti provođenje postupka profesionalne

orijentacije pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za podnositelje koji se vode u evidenciji

1 Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a nisu uključeni u program obrazovanja za koji traže

sufinanciranje troškova po ovom javnom pozivu.

3) Stručni tim može, ukoliko procijeni potrebnim i opravdanim, od podnositelja zatražiti

upotpunjavanje dokumentacije iz točke VIII. ovog javnog poziva, dostavu dodatne dokumentacije

uz onu propisanu Javnim pozivom, kao i dodatna obrazloženja.

4) Stručni tim može, ukoliko procijeni potrebnim i opravdanim, od obrazovne ustanove zatražiti

dostavljanje dokumentacije vezano uz obrazovni program koji podnositelj pohađa, a kako bi se

potvrdila ispravnost podataka navedenih u obrascu zahtjeva.

5) Naknadne nadopune dokumentacije nisu prihvatljive, osim na traženje Stručnog tima.

VI.

ZAHTJEV ZA POVRAT SREDSTAVA ULOŽENIH U OBRAZOVANJE

1) Podnositelj zahtjeva iz točke II. podtočke 3. Javnog poziva može podnijeti zahtjev za povrat

sredstava uloženih u obrazovanje.

2) Ukoliko podnositelj zahtjeva nije podmirio troškove obrazovanja u cijelosti i nije završio

program obrazovanja, ne može ostvariti povrat sredstava.

3) Ukoliko podnositelj nije završio program obrazovanja u trenutku podnošenja zahtjeva, a

djelomično je podmirio troškove obrazovanja, nije u mogućnosti ostvariti povrat djelomično

uplaćenih sredstava za obrazovanje. U slučaju odobravanja zahtjeva za sufinanciranje troškova

obrazovanja, Ministarstvo će podmiriti troškove istog sukladno točki IV. ovog javnog poziva, a

podnositelj je dužan s obrazovnom ustanovom koja obrazovanje provodi dogovoriti povrat

eventualno preplaćenih sredstava.

4) Povrat sredstava nije moguće ostvariti ukoliko je troškove obrazovanja za podnositelja podmirila

druga pravna osoba ili fizička osoba.

5) Povrat sredstava je moguće isplatiti na osobni račun podnositelja zahtjeva, a prije dostave

podataka o broju osobnog računa (otvorenog u Republici Hrvatskoj na ime i prezime podnositelja

zahtjeva) na koji bi trebala biti isplaćena sredstva sufinanciranja, podnositelj zahtjeva dužan je

provjeriti vodi li se nad tim računom ovršni postupak te, ukoliko do toga dođe u međuvremenu

(odnosno nakon podnošenja zahtjeva), o tome obavijestiti Ministarstvo hrvatskih branitelja.

Ministarstvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti u slučaju isplate sredstava sufinanciranja

na ovršeni/blokiran račun.

VII.

KRITERIJI ISKLJUČENJA

Zahtjev za sufinanciranje troškova obrazovanja ne može biti odobren ukoliko je podnositelj osoba:

1. koja je obveznik uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje pri Hrvatskom zavodu za

mirovinsko osiguranje,

2. koja je korisnik mirovine,

3. kod koje je pokrenut postupak ostvarivanja prava na mirovinu,

4. koja u trenutku podnošenja zahtjeva odnosno upisa obrazovanja ostvaruje pravo na rodiljnu,

roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku,

posvojiteljsku ili skrbničku brigu o novorođenom djetetu2

,

2 Sukladno članku 17. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22) ukoliko osoba ostvari prava na rodiljnu,

roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku poštedu od rada odnosno rodiljnu, roditeljsku, posvojiteljsku ili skrbničku

brigu o novorođenom djetetu ne smatra se nezaposlenom osobom.

5. koja je redoviti učenik3

,

6. koja je redoviti student4

,

7. koja traži sufinanciranje troškova obrazovanja unutar sustava visokog školstva,

8. koja traži sufinanciranje troškova obrazovanja koje se provodi izvan Republike Hrvatske,

9. koja u korištenju neke od ostalih mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog

osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji nije postupala

u skladu s ugovornim obvezama, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak

odobrenih sredstava,

10. koja je koristila jedan od oblika mjere stručnog osposobljavanja, odnosno poticanja

obrazovanja u provedbi svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja

hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji,

11. koja ne ispunjava uvjete utvrđene ovim javnim pozivom.

VIII.

POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJAVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA

1) Zahtjevi s obveznom dokumentacijom podnose se na adresu: Ministarstvo hrvatskih

branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, isključivo putem pošte ili osobno, u zatvorenoj

omotnici s naznakom „Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja“.

2) Podnositelj zahtjev podnosi isključivo samostalno (nikako ne preko udruge, obrazovne ustanove

i sl.).

3) Podnositelj je prilikom podnošenja zahtjeva obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. POPUNJEN OBRAZAC ZAHTJEVA, uključujući i obvezno ispunjene izjave koje su sastavni

dio obrasca zahtjeva (stranica 6. obrasca zahtjeva obvezno mora biti vlastoručno potpisana);

2. Ukoliko zahtjev podnosi dijete dragovoljca iz Domovinskog rata potrebno je dostaviti potvrdu

o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja od kojeg se izvodi pravo (original ili

preslika, ne starija od 6 mjeseci, izdana od nadležnog područnog odsjeka za poslove obrane ili

Policijske uprave, prema mjestu prebivališta);

3. DOKAZ O NEZAPOSLENOSTI (oba navedena dokumenta su obvezna):

 potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje (original, preslika ili elektronički zapis, ne stariji od 15 dana),

 potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da podnositelj zahtjeva je/nije

korisnik prava na mirovinu (original ili elektronički zapis, ne stariji od 15 dana),

Dodatno: uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (original, ne stariji

od 15 dana) ukoliko je podnositelj prijavljen u evidenciji Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje).

4. DOKAZ O NAJVIŠEM STUPNJU STEČENOG OBRAZOVANJA (preslika svjedodžbe

najvišeg završenog razreda škole kojeg je podnositelj završio prije obrazovanja za koje podnosi

zahtjev ili preslika svjedodžbe o završnom ispitu, odnosno preslika diplome - završenog

preddiplomskog studija, ili završenog dodiplomskog studija i dr. )

3 Sukladno članku 10. i 17. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22) redoviti učenik ne smatra se

nezaposlenom osobom.

4 Sukladno članku 10. i 17. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22) redoviti student ne smatra se

nezaposlenom osobom.

5. NASTAVNI PLAN I PROGRAM OBRAZOVNE USTANOVE za obrazovni program za koji

podnositelj traži sredstva kroz ovu mjeru koji obavezno mora sadržavati uvjete upisa koje je

potrebno ispuniti5

(preslika ovjerena potpisom službene osobe i pečatom obrazovne ustanove koja

provodi obrazovanje);

6. TROŠKOVNIK ILI PREDRAČUN OBRAZOVNE USTANOVE za obrazovni program za

koji podnositelj traži sredstva kroz ovu mjeru (original);

7. PRESLIKA UPISNICE, PRIJAVNICE ILI POTVRDE o upisu podnositelja u obrazovni

program izdana od strane obrazovne ustanove6

(za podnositelje koji su upisani u obrazovnu

ustanovu);

8. LIJEČNIČKO UVJERENJE MEDICINE RADA (preslika, ne starije od 6 mjeseci) o

zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti za koju se podnositelj obrazuje (kod zanimanja

za koja je to potrebno npr. vozač motornog vozila, zaštitar, vatrogasac, kuhar i slično)7

;

9. UVJERENJE O NEVOĐENJU KAZNENOG POSTUPKA (elektronički zapis ili original, ne

stariji od 30 dana) izdano na osobno ime podnositelja zahtjeva (kod zanimanja za koje je to

potrebno, npr. zaštitar).

Kod podnošenja zahtjeva za povrat sredstava uloženih u obrazovanje podnositelj je dužan

dostaviti sljedeće:

 cjelokupnu dokumentaciju navedenu u točki VIII. podtočki 3. rednim brojevima 1. – 9. ovog

javnog poziva;

 pisani zahtjev za povrat sredstava (sastavni dio obrasca zahtjeva, stranica broj 5);

 originalnu potvrdu obrazovne ustanove o plaćenim troškovima školovanja s točno

navedenim iznosom8

(iz potvrde mora biti vidljivo da su troškovi podmireni od strane

podnositelja);

 dokaz o završenom obrazovanju za koje se traži povrat sredstava (preslika svjedodžbe,

potvrde ili uvjerenja obrazovne ustanove);

 presliku dokumenta banke iz kojeg je vidljiv broj računa u IBAN konstrukciji otvoren u

Republici Hrvatskoj na osobno ime podnositelja (uvažavajući odredbe točke VI. podtočke

5. ovog javnog poziva),

 potvrdu FINA-e iz koje će biti razvidno da osobni računi podnositelja nisu blokirani niti se

nad istima vodi ovršni postupak (original, ne stariji od 15 dana).

IX.

1) Razmatrat će se prijave isključivo onih podnositelja koji dostave cjelokupnu dokumentaciju

propisanu točkom VIII. ovog javnog poziva, kao i dodatnu dokumentaciju te obrazloženja sukladno

traženju Stručnog tima.

2) Ukoliko podnositelj zahtjeva po upućenom dopisu od strane Ministarstva ne dostavi traženu

nadopunu dokumentacije u danom roku, smatrat će se da je odustao od zahtjeva za korištenje

sredstava po ovom javnom pozivu te će zahtjev biti odbijen.

5 Ukoliko iz nastavnog plana i programa obrazovne ustanove nisu vidljivi uvjeti upisa koje je potrebno ispuniti za

pohađanje pojedinog obrazovnog programa, potrebno je dostaviti dokument obrazovne ustanove u kojem su

detaljno naznačeni uvjeti upisa (ovjeren potpisom službene osobe i pečatom obrazovne ustanove koja provodi

obrazovanje).

6

Iz navedenog mora biti vidljiv konkretan datum upisa u obrazovni program, konkretan datum početka predavanja

za obrazovni program u koji je podnositelj uključen te razdoblje trajanja obrazovnog programa.

7 Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti za koju se podnositelj

obrazuje trebaju dostaviti podnositelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu upisali obrazovanje.

8 Ukoliko je iznos naveden samo u kunama, Ministarstvo će u slučaju odobravanja zahtjeva isti preračunati u eure

sukladno fiksnom iznosu konverzije 7,53450.

3) Nepotpuni, nepravodobni zahtjevi odnosno zahtjevi zaprimljeni izvan propisanog roka i

zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim javnim pozivom bit će odbijeni.

X.

POSTUPAK UGOVARANJA I UGOVORNE OBVEZE

1) Ministarstvo će svim podnositeljima dostaviti pisanu obavijest o odobravanju ili odbijanju

zahtjeva.

2) S podnositeljima čiji zahtjevi budu predloženi za odobravanje, Ministarstvo će posebnim

ugovorom regulirati međusobna prava i obveze vezano uz sufinanciranje troškova obrazovanja, a

nakon potpisivanja istog nije moguće izvršiti promjenu odobrenog programa obrazovanja.

3) Prilikom ugovaranja, a kao sredstvo osiguranja, podnositelj je obvezan Ministarstvu dostaviti

solemniziranu običnu zadužnicu na iznos odobrenih sredstava sufinanciranja.

4) Ukoliko podnositelj ne sklopi ugovor o međusobnim pravima i obvezama vezano uz

sufinanciranje troškova obrazovanja s Ministarstvom, odnosno ne dostavi sredstvo osiguranja,

smatrat će se da je odustao od korištenja poticajnih sredstava.

5) Ministarstvo će i s obrazovnim ustanovama, odnosno pravnim osobama koje provode

obrazovanja za koja su ostvarena sredstva sufinanciranja, sklopiti ugovor o provedbi obrazovanja,

a temeljem istog obrazovna ustanova, odnosno pravna osoba koja provodi obrazovanje, dužna je

Ministarstvu ispostaviti potvrdu o upisu polaznika u obrazovnu ustanovu i račun kako bi

Ministarstvo podmirilo troškove obrazovanja.

XI.

KONTROLA NAMJENSKOG TROŠENJA POTICAJNIH SREDSTAVA

1) Ministarstvo zadržava pravo kontrole ispunjavanja ugovorom preuzetih obveza.

2) Po utvrđivanju namjenskog utroška poticajnih sredstava i isteka ugovornih obveza, sredstvo

osiguranja (obična zadužnica) vraća se korisniku potpore.

3) Ukoliko polaznik samovoljno prekine obrazovni program, ne završi obrazovni program ili

pravovremeno ne obavijesti Ministarstvo o promjenama vezano uz pohađanje obrazovnog

programa, dužan je Ministarstvu vratiti sredstva utrošena za njegovo obrazovanje, zajedno sa

zakonskim zateznim kamatama.

XII.

ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

1) Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 7. ožujka do 5. travnja

2023. godine, a svi zahtjevi će biti riješeni do kraja 2023. godine.

2) Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog javnog poziva neće

se uzimati u razmatranje.

3) Podnositelj zahtjeva je obavezan u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu

elektroničke pošte (e-mail) i kontakt broj. Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti

primitak e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu poštu.

XIII.

DODATNE INFORMACIJE

1) Sve dodatne informacije o podnošenju zahtjeva za sufinanciranje troškova obrazovanja, kao i

obrazac zahtjeva mogu se dobiti isključivo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici

branitelji.gov.hr te u Područnim odjelima Ministarstva u županijama (kontakti dostupni na

https://branitelji.gov.hr, u dijelu O Ministarstvu, Djelokrug, Direktna komunikacija).

2) Provedba ovog pozivnog postupka ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja

odnosno odbijanja zahtjeva ne izdaju se upravni akti.

3) Obrazovne ustanove, udruge i druge pravne osobe nisu mjerodavne za davanje informacija i

tumačenje uvjeta iz ovog javnog poziva.

4) Svi osobni podaci navedeni u obrascu zahtjeva i pripadajućoj dokumentaciji koristit će se

sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe (NN 42/18)

isključivo u svrhu odobravanja potpore.

5) Ministarstvo hrvatskih branitelja zadržava pravo izmjena i dopuna javnog poziva. Eventualne

izmjene i dopune bit će objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

KLASA: 102-02/23-03/1

URBROJ: 522-6/1-3-23-10

Zagreb, 22. veljače 2023.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI 2021. – 2023.

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA (navedite sve podatke):

IME I PREZIME:     

 

OIB:

 

 

 

DATUM ROĐENJA:

TELEFON / MOBITEL:

E-MAIL ADRESA:    

                                    

ADRESA:

(ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto)

NEZAPOSLEN/-A OD:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

STATUS PODNOSITELJA ZAHTJEVA (označite kvadratić i navedite tražene podatke):

HRVATSKI BRANITELJ

DIJETE SMRTNO STRADALOG ILI NESTALOG HRVATSKOG BRANITELJA

            Navedite podatke o roditelju temeljem čijeg statusa se podnosi zahtjev

                                                                                                                                                    

            Ime i prezime:

 

            OIB:

            Datum rođenja:

           

            JMBG:

*JMBG upisati ukoliko osoba od koje se izvodi status nije imala dodijeljen OIB

DIJETE HRVI IZ DOMOVINSKOG RATA

            Navedite podatke o roditelju – HRVI-u iz Domovinskog rata temeljem čijeg statusa se podnosi zahtjev

            Ime i prezime:

           

            OIB:

            Datum rođenja:

            Adresa:

DIJETE DRAGOVOLJCA IZ DOMOVINSKOG RATA

            Navedite podatke o roditelju – dragovoljcu iz Domovinskog rata temeljem čijeg statusa se podnosi zahtjev

            Ime i prezime:

           

            OIB:

            Datum rođenja:

            Adresa:

PODACI O ŠKOLOVANJU PRIJE PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA HRVATSKIH BRANITELJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Označite najviši stupanj završenog obrazovanja prije početka obrazovanja za koje se podnosi zahtjev te navedite naziv obrazovne ustanove i stečeno zvanje:

završena osnovna škola

NAZIV :

završena srednja škola

NAZIV:

stečeno zvanje:

 

završeno fakultetsko obrazovanje

NAZIV:

stečeno zvanje:

ostala osposobljavanja, usavršavanja, prekvalifikacije i sl.

NAZIV:

stečeno zvanje:

OBRAZOVNA AKTIVNOST

(označiti jednu od obrazovnih aktivnosti)

STJECANJE PRVOG ZANIMANJA

 

PREKVALIFIKACIJA

 

OSPOSOBLJAVANJE

 

         USAVRŠAVANJE

STJECANJE DODATNIH ZNANJA I VJEŠTINA

 

Program učenja stranog jezika

Program informatičkog opismenjavanja

 

Drugo

(ukoliko su znanja i vještine koja se stječu obrazovnim programom u uskoj vezi s osnovnim zanimanjem ili u znatnoj mjeri povećavaju mogućnost zapošljavanja)      

ZAHTJEV ZA POVRAT SREDSTAVA ULOŽENIH U ŠKOLOVANJE

 

(ukoliko je osoba završila obrazovanje i sama platila cjelokupni iznos troškova obrazovanja)

 PODACI O OBRAZOVNOM PROGRAMU I OBRAZOVNOJ USTANOVI / PRAVNOJ OSOBI KOJA PROVODI OBRAZOVANJE

Svi traženi podaci moraju obvezno biti popunjeni. Bez ispravno popunjenih podataka zahtjev će se smatrati nepotpunim.

                                                                                                                                                                     

NAZIV OBRAZOVNOG PROGRAMA:

NAZIV OBRAZOVNE USTANOVE:

IME I PREZIME RAVNATELJA/RAVNATELJICE:

(ili druge odgovorne osobe koja zastupa obrazovnu ustanovu, s naznakom funkcije)

ADRESA OBRAZOVNE USTANOVE:

(ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto)

OIB OBRAZOVNE USTAVNOVE:

MATIČNI BROJ OBRAZOVNE USTANOVE:

BROJ RAČUNA:

HR

BANKA:

(naziv i sjedište)

DATUM UPISA POLAZNIKA U OBRAZOVNU USTANOVU:

(navesti točan datum i godinu)

podnositelj nije upisan  (označiti)

TRAJANJE OBRAZOVANJA   OD:

202__ . godine

                                               DO:

202__ . godine

                                                                                                                                                                  

Točnost navedenih podataka ovjerava službena osoba potpisom i pečatom obrazovne ustanove / pravne osobe koja provodi obrazovanje.

Potpisom službene osobe i ovjerom pečata obrazovne ustanove/pravne osobe koja provodi obrazovanje ista potvrđuje da će, u slučaju eventualno preplaćenog iznosa troškova obrazovanja navedenog u točki IV. Javnog poziva, podnositelju izvršiti povrat eventualno preplaćenog iznosa nakon isplate cjelokupnog iznosa troška obrazovanja od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.    

                                                                                                                                                                   

                 

                                                                                         

potpis službene osobe

i pečat obrazovne ustanove

U

,

godine.

(mjesto)

(datum)

SKUPNA IZJAVA

IME I PREZIME:

OIB:

ADRESA:

(ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto)

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da:

za namjene financiranja/sufinanciranja obrazovanja za koje podnosim zahtjev Ministarstvu hrvatskih branitelja nisam ostvario/la potporu/naknadu/vaučer od strane drugog javnopravnog tijela ili institucije;

nisam uključen/a u sustav visokoškolskog obrazovanja u statusu redovitog studenta, niti sam bio redoviti student prije upisa u obrazovni program za koji tražim financiranje/sufinanciranje po ovom javnom pozivu u skladu s točkom II. Javnog poziva;

nisam uključen/a u sustav redovitog srednjoškolskog obrazovanja, niti sam bio redoviti učenik prije upisa u obrazovni program za koji tražim financiranje/sufinanciranje po ovom javnom pozivu u skladu s točkom II. Javnog poziva;

sam spreman/a vlastitim sredstvima platiti razliku do punog iznosa troškova obrazovanja ukoliko isti prelaze iznos od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna)[1].

Podnositelj zahtjeva:

potpis

U

,

godine.

(mjesto)

(datum)

NAPOMENA:

Zahtjev bez popunjene i potpisane izjave smatrat će se nepotpunim.

Potpisivanjem izjave, podnositelj jamči istinitost i točnost podataka navedenih u izjavi te da je upoznat s pravnim posljedicama kaznene odgovornosti za davanje netočnih podataka.

ZAHTJEV ZA POVRAT SREDSTAVA ULOŽENIH U OBRAZOVANJE

IME I PREZIME:

OIB:

ADRESA:

(ulica i kućni broj, poštanski broj, mjesto)

TELEFON:

S obzirom da sam završio/la obrazovanje za _______________________________________________________ u obrazovnoj ustanovi____________________________________________________________________ te sam platio/la troškove obrazovanja u ukupnom iznosu od __________________ EURA /___________________ kuna, molim da mi odobrite povrat sredstava utrošenih u obrazovanje u iznosu _______________________ EURA (____________________ kuna)[2].

Molim da uplatu izvršite na moj osobni broj račun (IBAN): HR_________________________________________ otvoren u ____________________________________________________ banci.

Pri tome sam svjestan/a da mi troškovi obrazovanja ne mogu biti vraćeni u iznosu većem od 1.592,67 eura (12.000,00 kuna)[3] sukladno točki IV. Javnog poziva te ostatak troška koji prelazi navedene iznose podmirujem vlastitim sredstvima.

Ujedno, upoznat/a sam s činjenicom da sam dužan/a provjeriti vodi li se nad mojim osobnim računom ovršni postupak i o tome obavijestiti Ministarstvo hrvatskih branitelja*.

potpis podnositelja zahtjeva

U

,

godine.

(mjesto)

(datum)

NAPOMENA:

* Ministarstvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti u slučaju isplate na ovršeni/blokiran račun.

Zahtjev za povrat sredstava uloženih u obrazovanje sastavni je dio zahtjeva i važeći je isključivo uz cjelokupno popunjen obrazac zahtjeva. Zahtjev za povrat sredstava uloženih u obrazovanje dostavljen bez cjelokupno popunjenog obrasca zahtjeva smatrat će se nepotpunim.

Iznose je potrebno navesti u eurima i kunama, sukladno fiksnom tečaju konverzije (1 EURO = 7,53450 kn), a kod zahtjeva za povrat sredstava uloženih u obrazovanje u kojima su iznosi navedeni samo u kunama, u slučaju odobravanja zahtjeva iznos protuvrijednosti u eurima Ministarstvo će preračunati sukladno navedenom fiksnom tečaju konverzije.

UPUTE ZA POPUNJAVANJE ZAHTJEVA

- molimo obavezno pročitati -

Svi traženi podaci u obrascu zahtjeva moraju biti popunjeni i čitko upisani.

Podaci o obrazovnom programu i obrazovnoj ustanovi (stranica 3.) i Skupna izjava (stranica 4.) sastavni su dio obrasca zahtjeva, a ukoliko nisu u potpunosti ispunjeni sukladno istaknutim napomenama, zahtjev se smatra nepotpunim.

Dokumentacija navedena na kraju ovog obrasca (stranica 7. i 8.) i u točki VIII. Javnog poziva je obvezna. Bez dostavljene propisane obvezne dokumentacije uz zahtjev, isti se smatra nepotpunim.

U slučaju podnošenja zahtjeva za povrat sredstava uloženih u obrazovanje, potrebno je popuniti cjelokupni obrazac zahtjeva i dostaviti svu propisanu dokumentaciju navedenu na kraju ovog obrasca (stranica 7. i 8.). Zahtjev za povrat sredstava moguće je podnijeti isključivo u slučaju kada je obrazovanje u trenutku podnošenja zahtjeva u potpunosti završeno i trošak istog u cijelosti podmiren od strane podnositelja zahtjeva.

Ukoliko podnositelj još nije upisan u obrazovnu ustanovu, potrebno je na stranici 3. obrasca umjesto datuma upisa označiti na predviđenom mjestu da podnositelj nije upisan u obrazovnu ustanovu.

Nepotpuni, nepravodobni zahtjevi odnosno zahtjevi zaprimljeni izvan propisanog roka i zahtjevi koji ne ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom bit će odbijeni.

Obrazovne ustanove, udruge i druge pravne osobe nisu mjerodavne za davanje informacija i tumačenje uvjeta iz Javnog poziva. Podnositelj zahtjev podnosi isključivo samostalno (nikako ne preko udruge, obrazovne ustanove i sl.).

Potpisivanjem obrasca zahtjeva podnositelj potvrđuje istinitost navedenih podataka, kao i da je razumio sve uvjete navedene u Javnom pozivu te da iste prihvaća.

 

 

Za točnost podataka navedenih u obrascu zahtjeva jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potpisivanjem ovog zahtjeva dajem izričitu suglasnost Ministarstvu hrvatskih branitelja da poduzima sve radnje vezane za obradu svih osobnih podataka te objavu podataka na mrežnoj stranici Ministarstva u svrhu objave rezultata javnog poziva.

Podnositelj zahtjeva:

(ime i prezime)

potpis

U

,

godine.

(mjesto)

(datum)

Sve dodatne i valjane informacije o provedbi Javnog poziva za sufinanciranje troškova obrazovanja, kao i obrazac zahtjeva dostupni su isključivo u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici Ministarstva branitelji.gov.hr, te u Područnim odjelima Ministarstva i županijskim Centrima za psihosocijalnu pomoć (druge pravne i fizičke osobe nisu ovlaštene davati informacije o Javnom pozivu, izdavati obrasce zahtjeva niti zaprimati dokumentaciju).

POPIS DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV

1. POPUNJEN OBRAZAC ZAHTJEVA, uključujući i obvezno ispunjenu Skupnu izjavu koje su sastavni dio obrasca zahtjeva;   

2. Ukoliko zahtjev podnosi  dijete dragovoljca iz Domovinskog rata, potrebno je dostaviti potvrdu o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za roditelja od kojeg se izvodi pravo (original ili preslika, ne starija od 6 mjeseci, izdana od nadležnog područnog odsjeka za poslove obrane ili Policijske uprave, prema mjestu prebivališta);

3. DOKAZ O NEZAPOSLENOSTI (oba navedena dokumenta su obvezna):

potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (original, preslika ili elektronički zapis, ne stariji od 15 dana),

potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da podnositelj zahtjeva je/nije korisnik prava na mirovinu (original ili elektronički zapis, ne stariji od 15 dana),

Dodatno: uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (original, ne stariji od 15 dana) ukoliko je podnositelj prijavljen u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

4. DOKAZ O NAJVIŠEM STUPNJU STEČENOG OBRAZOVANJA (preslika svjedodžbe najvišeg završenog razreda škole kojeg je podnositelj završio prije obrazovanja za koje podnosi zahtjev ili preslika svjedodžbe o završnom ispitu, odnosno preslika diplome-završenog preddiplomskog ili završenog dodiplomskog studija i dr.);

5. NASTAVNI PLAN I PROGRAM OBRAZOVNE USTANOVE za obrazovni program za koji podnositelj traži sredstva kroz ovu mjeru koji obavezno mora sadržavati uvjete upisa koje je potrebno ispuniti[4] (preslika ovjerena potpisom službene osobe i pečatom obrazovne ustanove koja provodi obrazovanje);

6. TROŠKOVNIK ILI PREDRAČUN OBRAZOVNE USTANOVE za obrazovni program za koji podnositelj traži sredstva kroz ovu mjeru (original);

7. PRESLIKA UPISNICE, PRIJAVNICE ILI POTVRDE o upisu podnositelja u obrazovni program izdana od strane obrazovne ustanove[5] (za podnositelje koji su upisani u obrazovnu ustanovu);

8. LIJEČNIČKO UVJERENJE MEDICINE RADA (preslika, ne starije od 6 mjeseci) o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti za koju se podnositelj obrazuje (kod zanimanja za koja je to potrebno npr. vozač motornog vozila, zaštitar, vatrogasac, kuhar i slično)[6];

9. UVJERENJE O NEVOĐENJU KAZNENOG POSTUPKA (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana) izdano na osobno ime podnositelja zahtjeva (kod zanimanja za koje je to potrebno, npr. zaštitar).

Kod podnošenja ZAHTJEVA ZA POVRAT SREDSTAVA ULOŽENIH U OBRAZOVANJE podnositelj je dužan dostaviti sljedeće:

cjelokupnu dokumentaciju navedenu točkama 1. – 9.;

pisani zahtjev za povrat sredstava (sastavni dio obrasca zahtjeva, str. 5.);

originalnu potvrdu obrazovne ustanove o plaćenim troškovima školovanja s točno navedenim iznosom (iz potvrde mora biti vidljivo da su troškovi podmireni od strane podnositelja);

dokaz o završenom obrazovanju za koje se traži povrat sredstava (preslika svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja obrazovne ustanove);

presliku bankovne kartice ili drugog dokumenta banke iz kojeg je vidljiv broj računa u IBAN konstrukciji otvoren na ime podnositelja (a uvažavajući odredbe točke IV. podtočke 5. Javnog poziva);

potvrdu FINA-e iz koje će biti razvidno da osobni računi podnositelja nisu blokirani niti se nad istima vodi ovršni postupak (original, ne stariji od 15 dana).

 

[1] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

[2] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

[3] Fiksni tečaj konverzije 7,53450

[4] Ukoliko iz nastavnog plana i programa obrazovne ustanove nisu vidljivi uvjeti upisa koje je potrebno ispuniti za pohađanje pojedinog obrazovnog programa, potrebno je dostaviti dokument obrazovne ustanove u kojem su detaljno naznačeni uvjeti upisa (ovjeren potpisom službene osobe i pečatom obrazovne ustanove koja provodi obrazovanje).

[5] Iz navedenog mora biti vidljiv konkretan datum upisa u obrazovni program, konkretan datum početka predavanja za obrazovni program u koji je podnositelj uključen te razdoblje trajanja obrazovnog programa.

[6] Liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje djelatnosti za koju se podnositelj obrazuje trebaju dostaviti podnositelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva nisu upisali obrazovanje.