it-IThr-HR

SKUPŠTINA KLUBA

Skupština je najviše tijelo Kluba.
Skupština Kluba 119.brigade sačinjavaju članovi i predstavnici klubova i drugih organizacijskih oblika.

Skupština Kluba 119.brigade donosi:
 
Statut, njegove izmjene i dopune;

 •  program djelatnosti Kluba;
 •  proračun i financijski plan;
 •  odluke koje su bitne za djelovanje Kluba;
 •  upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Kluba;
 •  bira i razrješava predsjednika i članove tijela Kluba u njegovoj nadležnosti;
 •  glasuje o povjerenju predsjednika;
 •  odlučuje o povezivanju Kluba u saveze i druge oblike udruživanja;
 •  donosi Poslovnik o svom radu. 

Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje, svake četiri godine sastaje se izborni Skupština, a na prijedlog predsjednika, vijeća Kluba ili najmanje 10% članova Kluba sastaje se Izvanredna Skupština.

Skupština na prijedlog svojih članova bira i razrješava:
 •   Predsjednika Kluba 119.brigade,
 •   Vijeće Kluba 119.brigade,
 •   Nadzorni Odbor Kluba 119.brigade,
 •   Sud časti Kluba 119.brigade.  

Skupština pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Kada Skupština odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta i drugih akata Kluba, potrebna je dvotrećinska većina glasova nazočnih članova. Glasovanje je javno, ukoliko Skupština izričito ne odluči da se glasuje tajno.

Copyright 2019 Klub 119 brigade   |  Privacy  |  Termini di Utilizzo  |  Login   |  Izrada 5F d.o.o.