it-IThr-HR

 

 

izvod iz zakona o pravima hb

Na što umrli hrvatski ratni vojni invalid/hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ima pravo vezano uz pogreb?

Umrli hrvatski ratni vojni invalid/hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ima pravo na dio troškova pogreba i na odavanje vojne počasti na sahrani/ispraćaju na području Republike Hrvatske. Troškovi pogreba propisani su i taksativno navedeni u članku 5. Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine 51/18).

Članak 5. Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine 51/18).

Troškovi prijevoza i ukopa umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog HRVI iz Domovinskog rata su:

a) pogrebna oprema i/ili oprema za kremiranje: drveni lijes, osnovna urna, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura, limeni uložak, plastična vreća sa zatvaračem, mali znak za lijes (križ ili drugo), slova i brojevi za lijes, pločica s tekstom i pokrov (do 1.800,00 kuna s PDV-om)

b) troškovi ukopa i/ili troškovi kremiranja i/ili ispraćaja: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, krematorija, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanja pokrovne ploče, vraćanja pokrovne ploče, manipulacije posmrtnim ostacima, korištenja kolica, fugiranja grobnog otvora, polaganja urne i slično (do 1.500,00 kuna s PDV-om)

c) izvođenje propisane skladbe kod odavanja vojne počasti nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja, predviđeno propisom iz članka 3. ovog Pravilnika (u neto iznosu od 400,00 kuna)

d) vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (do 600,00 kuna s PDV-om),

e) prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar Republike Hrvatske: preuzimanje pokojnika, paušal ili prijevoz lokalno ako je propisan i/ili prijevoz izvan područja grada (do 5 kn/km s PDV-om)

f) prijevoz pokojnika izvan Republike Hrvatske (do 5 kn/km, a najviše do 4.000,00 kuna s PDV-om)

g) zastava Republike Hrvatske za pokrivanje lijesa uz odavanje vojne počasti i

h) grobno mjesto s betoniranim okvirom sukladno članku 9. ovog Pravilnika.

Članak 9. Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i grobno mjesto i njegovo održavanje (Narodne novine 51/18).

(1) Jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području ili posljednje prijavljeno prebivalište na njihovom području ako nisu imali prijavljeno prebivalište u trenutku smrti i ako oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona.

(2) Troškovi druge polovice predviđenog iznosa za jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om) podmiruje Ministarstvo, a eventualnu razliku dužni su podmiriti članovi obitelji.

(3) U slučaju da članovi obitelji umrlog HRVI-a ili umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kupe pravo korištenja grobnog mjesta od treće osobe, temeljem kupoprodajnog ugovora i dokaza o prijenosu prava korištenja na ime kupca, imaju pravo na povrat dijela troška za kupnju prava korištenja grobnog mjesta do polovice vrijednosti grobnog mjesta na raspoloživom grobnom polju u istoj županiji (a maksimalno do 2.000,00 kuna s PDV-om).

(4) U slučaju da se članovi obitelji osoba iz stavka 1. ovog članka odluče na kupnju prava korištenja obiteljske grobnice ili ukopne niše sa više ukopnih mjesta, pravo iz ovog članka primjenjuje se razmjerno jednostrukom grobnom mjestu ili jednom ležaju u grobnici ili jednom ležaju u ukopnoj niši ili ukopnom pretincu.

(5) Osim prava iz članka 5. ovog Pravilnika umrli HRVI iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine tjelesnog oštećenja koji su do smrti koristili doplatak za njegu i pomoć druge osobe, imaju pravo na uređenje grobnog mjesta s nadgrobnim spomenikom (u vrijednosti do 11.500,00 kuna s PDV-om).

Kome se članovi obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida/hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata trebaju javiti radi ostvarivanja navedenog prava?

Kada preminuli članovi obitelji, odnosno druga fizička ili pravna osoba koja je sposobna organizirati pogreb javlja se  u nadležni županijski odjel (nakon ukidanja Ureda državne uprave po županijama)

Što je potrebno dostaviti od dokumentacije?

Potrebno je dostaviti:

- odgovarajući dokaz o smrti (smrtni list, potvrdu o smrti, otpusnicu iz bolnice ili sl.).
Također je potrebno prije dolaska u županijski odjel odabrati pružatelja usluge (pogrebno i komunalno poduzeće-radi pisanja narudžbenica koje pokrivaju dio pogrebnih troškova) i potrebno je dogovoriti termin pogreba (datum, mjesto i vrijeme održavanja pogreba) radi organiziranja vojnih počasti ukoliko obitelj to želi.  
Potvrdu o statusu hrvatskog branitelja i dokaz o prebivalištu umrloga županijski odjel pribavlja po službenoj dužnosti.

Pod troškovima prijevoza i pokopa umrlog HRVI iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata podrazumijevaju se:

– pogrebna oprema ili oprema za kremiranje (u vrijednosti do 1.500,00 kuna uključujući i PDV) koju čine lijes, nadgrobni znak (križ ili drugo), tekstilna garnitura ili limeni uložak mali križ za lijes, slova i brojevi za lijes i nadgrobni znak, pločica s tekstom i pokrov,

– glazba kod odavanja vojne počasti u vrijednosti do 400,00 kuna uključujući i PDV (izvođenje propisane skladbe nakon spuštanja pokojnika u grobno mjesto, odnosno kod ispraćaja u krematoriju, predviđeno propisom iz članka 2. ovog Pravilnika),

– troškovi kremiranja (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući i PDV) koje mogu činiti: usluge korištenja krematorija, rashladne komore, razglasa, zvona, manipulacija posmrtnim ostacima, korištenje kolica, urna, polaganje urne i slično,

– troškovi pokopa (u vrijednosti do 1.000,00 kuna uključujući i PDV) koje mogu činiti: usluge korištenja mrtvačnice, rashladne komore, razglasa, zvona, iskopa grobne jame, odvoza zemlje, skidanje pokrovne ploče, vraćanje pokrovne ploče, manipulacija posmrtnim ostacima, manipulacija posmrtnim ostacima uslijed vanjske fizičke sile, korištenje kolica, fugiranje grobnog otvora i slično,

– vijenac od svježeg cvijeća s grbom Republike Hrvatske (u vrijednosti do 600,00 kuna uključujući i PDV),

– troškovi prijevoza pokojnika do mjesta pokopa u visini od 50% od ukupnog troška prijevoza uključujući i PDV,

– zastava Republike Hrvatske, 

– jedno ukopno grobno mjesto na raspoloživom grobnom polju (u vrijednosti do 2.000,00 kuna uključujući i PDV), ukoliko ga obitelj umrlog HRVI iz Domovinskog rata i/ili hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nema u mjestu prebivališta i/ili mjestu pokopa, ili ga jedinica područne (regionalne) samouprave ne ustupa bez naknade.

Tko ima pravo na najnižu mirovinu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata?

Pravo na najnižu mirovinu ima  hrvatski branitelj, korisnik starosne, prijevremene starosne, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika ili invalidske mirovine, korisnik obiteljske mirovine nakon smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog koji  ima priznato sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u najmanjem  trajanju od 100 dana u borbenom sektoru, a mirovina mu je manja od najniže mirovine.

Pravo na najnižu mirovinu imaju i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su navršili starosnu dob za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, a ne ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu prema ZOHBDR-u niti prema ZOMO-u jer nemaju ispunjen uvjet staža, ali su u obrani suvereniteta proveli najmanje 100 dana u borbenom sektoru. Pravo na najnižu mirovinu imaju korisnici kojima je mirovina bila priznata prema ranijem Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pravo na najnižu mirovinu nemaju korisnici starosne mirovine za vrijeme zaposlenja do polovice punog radnog vremena.  Za vrijeme zaposlenja pripada im mirovina prema stažu i plaći, a nakon prestanka zaposlenja odredit će se najniža mirovina ako je povoljnija.

Pravo na preventivni sistematski zdravstveni pregled?

Članak 25. Zakona o hrvatskim braniteljima

(1) Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s ministarstvom nadležnim za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kontinuirano prati zdravlje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na preventivni sistematski pregled, ako navedeno pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, a prema dinamici i u opsegu utvrđenim Nacionalnom strategijom.

(3) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihove uže i šire obitelji, članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog odnosno nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata imaju pravo na usluge Nacionalnog centra za psihotraumu te usluge regionalnih centara za psihotraumu iz članka 169. stavka 3. ovoga Zakona, čiji će se opseg usluga utvrditi Nacionalnom strategijom i Nacionalnim programom psihosocijalne i zdravstvene pomoći za braniteljsku i stradalničku populaciju koji donosi Ministarstvo.

(4) Ministarstvo financira programe i rad stručnih djelatnika zaposlenih na provedbi Nacionalnog programa u okviru zdravstvenih ustanova (Nacionalnog centra za psihotraumu i regionalnih centara za psihotraumu iz članka 169. stavka 3. ovoga Zakona) koji se odnosi na dio programa zdravstvene pomoći koji nije obuhvaćen standardom prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, a obuhvaća veći broj dijagnostičkih i terapijskih postupaka.

(5) Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kojima su rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti odnosno pojava bolesti posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, uz zdravstvenu zaštitu koja im se osigurava u okviru prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja iz članka 22. ovoga Zakona koja uključuje i pravo na liječenje u inozemstvu, imaju i sljedeća prava koja nisu obuhvaćena standardom prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja:

a) pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju

b) pravo na ortopedska i druga pomagala

c) naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

d) palijativnu skrb čiji se opseg utvrđuje Nacionalnom strategijom i strateškim planom palijativne skrbi Vlade Republike Hrvatske i

e) pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu s pratnjom druge osobe, ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj.

(6) Prava iz stavka 5. ovoga članka, koja prema općim propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju nisu utvrđena kao standard prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata ostvaruju sukladno pravilniku koji donosi ministar hrvatskih branitelja (u daljnjem tekstu: ministar), uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

Centri za psihosocijalnu pomoć

Ministarstvo branitelja provodi Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 2005. godine.U traganju za pružanjem što učinkovitije pomoći različitim kategorijama stradalnika Domovinskog rata još 1995. godine pristupilo se razvijanju mreže Centara za psihosocijalnu pomoć, kao temeljne sastavnice cjelovitog nacionalnog programa psihosocijalne skrbi. Cilj Nacionalnog programa bio je organizirati psihosocijalnu pomoć kao dio integrativne skrbi za sudionike i stradalnike rata na području cijele Hrvatske. Od 1995. do danas ustrojen je i djeluje ukupno 21 Centar za psihosocijalnu pomoć (PSP) u svakoj županiji, uz iznimku Brodsko-posavske županije, na čijem su području aktivna dva centra (u Slavonskom Brodu i u Novoj Gradiški). Sustav Centara za psihosocijalnu pomoć primarno se bavi pomaganjem u domeni ""nepatoloških"" psihosocijalnih potreba (pravna, socijalna, psihološka pomoć, informiranje vezano za mogućnosti daljnjeg školovanja, zapošljavanja i sl.) čije bi zadovoljavanje omogućilo optimalnu psihosocijalnu integraciju. U PSP centrima angažirani su stručnjaci različitih profila: psiholozi, socijalni radnici, psihijatri i pravnici, koji razvijaju i provode programe psihosocijalne prevencije i potpore, stacionarno (kroz svakodnevno organizirana dežurstva u prostorijama centra) i mobilno (timske posjete domu i obitelji stradalnika), razvijaju i provode programe kriznih intervencija, provode stručne kampanje usmjerene na obitelji i djecu (bračno i obiteljsko savjetovalište, dječje radionice) te organiziraju i provode edukativne programe samopomoći za pojedine kategorije stradalnika.

Županija istarska, Istarska,  Pula, Bartolomeo dei Vitrei 16

052/210-188

g. Denis Jakovčić, voditelj pododsjeka

Do 31. 12. 2019. godine nadležan za postupanje prema Pravilniku bio je Ured državne uprave u ŽI, a nadalje je postupak u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Županije Istarske - radi se o istim djelatnicima koji su poslove vezane za upravne postupke ostvarivanja prava iz ZHBDR obavljali i u Uredu državne uprave, pa navodim popis djelatnika i kontakt brojeve u uredima:

  1. u Puli: Sara Blatančić i Milan Sekušak ( tel. 371-161  i  371-163 )  (područje nadležnosti korisnika s prebivalištem na području Pule, Rovinja, Vodnjana,.. )
  2. u Poreču: Božena Matić ( tel. 409 -130 ) ( područje nadležnosti Poreč, Umag )
  3. u Pazinu: Nives Lušetić  (tel. 600 -100 )  ( područje nadležnosti Pazin, Labin )

Županijski Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

voditeljica  Lena Macan Codacci, tel. 371 110

Kada se dogodi smrtni slučaj HB obitelj ima mogućnost za dva načina postupanja:

  1. ako obitelj pokojnika želi da se ukop obavi uz vojne počasti, a to podrazumijeva angažiranje počasnog voda iz Karlovca i angažiranje trubača za mirozov, onda je važno da se obitelj izravno za radnog vremena obrati gore navedenim djelatnicima kako bi u prostorijama ureda dogovorili ukop i ispunili obrazac Zahtjeva za ukop uz vojne počasti i mogli pravovremeno obaviti potrebne radnje pripreme ( počasni vod, narudžbenice za pogrebnu opremu, troškove ukopa, vijenac, trubač za mirozov,… ) odnosno uručiti zastavu RH za pokrivanje lijesa 
  2. ako obitelj ne izrazi želju da se ukop obavi uz vojne počasti, a isti obavi na standardni način angažmana obitelji u takvoj prilici, onda može u roku od 90 dana od ukopa uz priložene račune pogrebnog poduzeća, smrtni list i dokaz o statusu HB pokojnika zahtjevom zatražiti refundaciju troškova, odnosno dijela troškova sukladno iznosima iz Pravilnika ( pogrebna oprema do 1.800 kn s PDV-om, troškovi ukopa do 1.500 kn s PDV-om, prijevoz pokojnika od mjesta smrti do mjesta ukopa unutar RH do 5 kn/km, odnosno najviše do 4.000 kn ako je ukop izvan RH )

          U svakom slučaju ono što je ključno kada se smrtni slučaj dogodi u vrijeme vikenda ili blagdana, najbolje je uputiti obitelj umrloga HB da planira ukop u radni dan, ako želi ukop uz vojne počasti, najbolje u utorak kako bi djelatnici na vrijeme mogli obaviti sve potrebne pripremne radnje, nakon dolaska člana obitelji umrloga u njihov ured (najkasnije u ponedjeljak do 9 sati).

Temeljem čl. 14 Pravilnika članovi obitelji dužni su pravovremeno obavijestiti nadležno tijelo o vremenu i mjestu ukopa HB i to najmanje jedan radni dan unaprijed, a iznimno isti dan do 9 sati ujutro ako je pokojnik umro tijekom vikenda ili u dane blagdana, uz uvažavanje objektivnih mogućnosti za organiziranje odavanja vojnih počasti.

Temeljem čl. 9 Pravilnika jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta s betoniranim okvirom uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI i umrle HB koji su u trenutku smrti imali prijavljeno prebivalište na njihovom području pod uvjetom da oni ili članovi njihove uže ili šire obitelji nemaju na korištenju grobno mjesto  i ako ga nisu ustupili na korištenje trećoj osobi nakon stupanja na snagu Zakona. Troškove druge polovice predviđenog iznosa za jedno ukopno grobno mjesto do 2.000 kn gore navedenoj nadležnoj službi po zahtjevu člana obitelji umrlog HRVI ili HB podmiruje Ministarstvo, a razliku su dužni podmiriti članovi obitelji.

(prema informacijama od gore navedenih djelatnika županijskog Odjela u praksi se događa da obitelj umrloga HB podmiri trošak grobnog mjesta, od Ministarstva dobije po zahtjevu propisani dio od 2.000 kn, a za polovicu cijene grobnog mjesta podnosi zahtjev za refundaciju od jedinice lokalne uprave, odnosno vlasnika groblja).   

Copyright 2020 Klub 119 brigade   |  Izjava o privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Prijava   |  Izrada 5F d.o.o.