it-IThr-HR


Enter Title

Izvještajni Sabor "Kluba 119.brigade" 

P O S L O V N I K
O RADU IZVJEŠTAJNOG SABORA "KLUBA 119.BRIGADE" PULE.

 Članak 1.


U radu Izvještajnog sabora "KLUBA 119.BRIGADE" PULE sudjeluju svi nazočni bivši i sadašnji pripadnici  119.brigade HV, sudionici Domovinskog rata.

 Članak 2.

Rad Sabora je javan.

Članak 3.

Sabor otvara Predsjednik Kluba i predlaže radno predsjedništvo, i zapisničara  koje Sabor usvaja javnim glasovanjem.

Članak 4.

Predsjedavajući radnog predsjedništva predlaže dnevni red koji javnim glasovanjem usvaja Sabor. Ukoliko netko od delegata želi dopuniti ili izmijeniti dnevni red, to mora obrazložiti. Glasovanje ide po redu predlaganja.

Članak 5.

Radno predsjedništvo se brine da se Sabor odvija po utvrđenom dnevnom redu i odredbama ovog Poslovnika, čuvanjem dostojanstva svakog člana Sabora kao i gostiju Sabora.

Članak 6.

Sabor na prijedlog Radnog predsjedništva bira svoja radna tijela
1. VERIFIKACIJSKI ODBOR
2. IZBORNI ODBOR
Svaki odbor ima tri člana.

Članak 7.

Verifikacijski odbor utvrđuje nazočnost predstavnika iz članka 1. ovog Poslovnika o čemu podnosi izviješće.

Članak 8.

Izvještajni sabor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Kluba 119.brigade HV, veterana Domovinskog rata.

Članak 9.

Glasovanje u Saboru je javno ukoliko Sabor ne odluči glasovanjem da je glasovanje tajno.

Članak 10.

U utvrđivanju rezultata glasovanja Predsjedništvo Izvještajnog sabora vrši prebrojavanje članova koji su pristupili glasovanju po pojedinim prijedlozima i utvrđuje rezultate glasovanja.

Članak 11.

Ukoliko u prvom krugu glasovanja za dopunu nekog tijela udruge nijedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, pristupa se drugom krugu glasovanja samo sa dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najviše glasova.
U drugom krugu izabran je onaj kandidat koji je dobio veći broj glasova delegata.

Članak 12.

Listu kandidata predlaže Radno predsjedništvo.

Članak 13.

Izabrani su oni članovi koji dobiju najviše glasova.
Izborni postupak vodi Izborni odbor o čemu podnosi izvješće.

Članak 14.

Predsjednik Radnog predsjednika daje riječ sudionicima u raspravi prema redu prijavljivanja.
Trajanje rasprave ograničeno je na 5 (pet) minuta.
Svaki sudionik u raspravi ima pravo na jednu (1) repliku u okviru točke dnevnog reda u trajanju od 2 minute.
Predsjednik Radnog predsjedništva ima pravo oduzeti riječ ako se govornik ne pridržava Poslovnika.
U slučaju nepoštivanja Statuta i Poslovnika predsjedavajući ima pravo prekinuti rad Sabora i u roku od tri (3) mjeseca zakazati drugi.

Članak 15.

Ovaj Poslovnik usvojen je na Izvještajnom Saboru Kluba  119.brigade HV u Puli dana 28.ožujka 2014.godine i stupa na snagu odmah po usvajanju.

 

...

Copyright 2020 Klub 119 brigade   |  Izjava o privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Prijava   |  Izrada 5F d.o.o.