it-IThr-HR

 

 


Na temelju odredbi Članka 17.Zakona o društvenim organizacijama i Udrugama građana (Narodne novine 10/90)  Izvještajni Sabor Udruge "Klub 1.bojne 119.brigade" hrvatskih veterana Domovinskog rata grada Pule, na svom zasjedanju, nadnevka 15.03.2012..godine donio je ovaj

STATUT

Udruge "KLUBA 119.BRIGADE"

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

 

Udruga "Klub 119.brigade" hrvatskih veterana Domovinskog rata Pule je udruga građana, dragovoljna i izvanstranačka, a okuplja bivše i sadašnje pripadnike 119.brigade HV, sudionike Domovinskog rata.

 

Članak 2.

Naziv Udruge glasi: UDRUGA "KLUB 119.BRIGADE" HRVATSKIH VETERANA DOMOVINSKOG RATA  PULE (u daljem tekstu skraćeno "KLUB 119.brigade")

Sjedište Kluba 1.bojna 119.brigade je u Puli,, Bartolomeo dei Vitrei 16.

Članak 3.

Klub 119.brigade djeluje na teritoriju gradova i općina Istarske županije, i to neposredno ili putem svojih podružnica, odnosno klubova.

Članak 4.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i upisana je u registar udruga građana kod nadležnog organa uprave.

Članak 5.

Udruga ima svoj pečat i znak. Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 30 mm, u kojem je uz vanjski rub upisano: REPUBLIKA HRVATSKA -  KLUB 119.BRIGADE (vanjski rub) i PULE (unutarnji rub). U središnjem djelu je dio grba Republike Hrvatske u obliku štita.

 

II. TEMELJNE ZADAĆE, CILJEVI I DJELATNOSTI "KLUBA 119.BRIGADE PULA"

Članak 6.

Ciljevi Kluba 119.brigade su okupljanje bivših i sadašnjih pripadnika 119.brigade HV;  očuvanje identiteta i tradicije postrojbe, zaštita statusa i promidžbe pripadnika brigade, te pružanje svekolike pomoći svojim članovima.

Članak 7.

Djelatnosti kojima Klub 119.brigade ostvaruje svoje ciljeve su:

 

 • Okupljanje bivših i sadašnjih pripadnika 119.brigade HV s područja domicilnih općina i gradova koji su sudjelovali u Domovinskom ratu.
 • Zaštita statusa i interesa članova i njihovih obitelji te pružanje svekolike pomoći.
 •  Očuvanje identiteta postrojbe i obilježavanje njene obljetnice, kao i bitnih događaja te bitaka iz Domovinskog rata.
 • Suradnja s odgovarajućim (zdravstvenim, državno upravnim itd.) ustanovama RH radi ostvarenja potreba, interesa i zaštita članova.
 • Povezivanje i suradnja s drugim veteranskim udrugama te udrugama, institucijama i fondacijama drugih zemalja koji na bilo koji način pružaju pomoć veteranima (materijalno, znanstveno i drugo).
 •  Organiziranje istraživačkih i savjetodavnih timova stručnjaka radi evidentiranja, znanstvene obrade i iznalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge probleme sudionika Domovinskog rata.
 • Poticanje i organiziranje znanstveno-stručnih aktivnosti, te publiciranje historiografske građe vezan uz djelovanje 119.brigade HV.
 •  Održavanje motiviranosti i spremnosti članstva na obrani domovine, jačanje domoljublja, borbenog morala i sl.
 • Pružanje neposredne pomoći pri rješavanju socijalnih, psiholoških, ekonomskih i obiteljskih problema članova.
 •  Pokretanje inicijativa i projekata u cilju preventivnog djelovanja na rješavanju zdravstvenih i drugih problema veterana (PTSP, reintegracije i drugo).
 • Djelovanje na iznošenje istine u zemlji i inozemstvu o Domovinskom ratu za slobodu Hrvatske, posebno vezano uz teren na kojem je djelovala 119.brigada HV.
 •  Prikupljanje sredstava u zemlji i inozemstvu za pomoć članovima.
 • Nakladnička i informativna djelatnost
 • Organiziranje kulturnih, športskih i drugih aktivnosti sa ciljem unapređenja svekolikog življenja članstva.
 •  Obavljanje promiđbenih gospodarskih i drugih djelatnosti sa ciljem pribavljanja potrebnih financijskih sredstava za djelovanje Kluba 119.brigade.

 

Članak 8.

Radi ostvarenja svojih ciljeva a u svrhu što bolje organiziranosti sudionika Domovinskog rata, Klub 119.brigade može stupiti u razne oblike udruživanja ili koordiniranja sa sličnim udrugama u RH. Radi interesa svojih članova Klub 119.brigade surađuje sa organima vlasti Istarske županije  te grada Pule i drugih domicilnih gradova i općina u Istarskoj županiji.

Članak 9.

Rad Kluba 119.brigade je javan, a u cilju što objektivnijeg informiranja članstva i javnosti, rad tijela Kluba 119.brigade mogu pratiti predstavnici medija, mogu se organizirati tribine, tiskovne konferencije ili se mogu slati priopćenja za javnosti. U istu svrhu pri tajništvu Kluba 119.brigade biti će određena osoba koja je dužna voditi odnose sa javnošću.

Članak 10.

Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik, a u slučaju spriječenosti dopredsjednici.

III. ČLANSTVO

Članak 11.

Matično članstvo u Klubu 119.brigade sačinjavaju osobe državljani RH, kao i stranci koji su kao pripadnici 119.brigade HV od njenog osnivanja 07.09.1991.godine ili kasnije sudjelovali u Domovinskom ratu, koji priznaju Ustavom utvrđeni demokratski poredak, vladavinu prava i zakona RH, priznaju i prihvaćaju ovaj Statut i u slučaju da nisu sada pripadnici 119.brigade HV da su časno otpušteni iz postrojbe.

Članak 12.

Pridruženi članovi Kluba119.brigade su članovi obitelji poginulih pripadnika. Članovima obitelji poginulih (roditelji, udovice i djeca) izdaju se članske isprave na ime poginulog branitelja. 

Članak 13.

Počasni član Kluba 119.brigade može biti osoba koja je dala iznimni doprinos djelovanju  119.brigade svojim djelovanjem ili materijalnom potporom.
Podupirajući članovi Kluba su one fizičke i pravne osobe koje su financijski, donacijom i sponzoriranjem potpomagale ili potpomažu rad Kluba, odnosno svojim djelovanjem i pomaganjem pridonijele radu, ugledu i opstojnosti postrojbe, a takvu odluku donosi nadležno tijelo Kluba, na prijedlog članova Kluba.

Članak 14.

Članom Kluba se postaje potpisivanjem pristupnice.

Članak 15.

Članovi Kluba imaju slijedeća prava i obveze:
 

 

 •   poštivati Statut, Program i druge akte Kluba;
 •   birati i biti biran u sva tijela Kluba;
 •   sudjelovati u radu tih tijela;
 •   provoditi odluke tijela Kluba;
 •  davati prijedloge u svezi djelatnosti Kluba;
 •   sudjelovati u aktivnostima Kluba;  obvezan je sudjelovati u aktivnostima vojno-stručnog usavršavanja koje organizira Klub;
    - djelovati na očuvanju i promicanju tradicija u svezi  119.brigade HV;   
    - čuvati ugled Kluba;
    - plaćati članarinu;
    - biti pravodobno obaviješten o prijedlozima i aktivnostima Kluba;
    - poticati i potpomagati rad Kluba.

Članak 16.

Članstvo u Klubu prestaje:
 

 

 • isključenjem;
 •  istupom na temelju pisane izjave;
 •  neplaćanjem članarine više od 12 mjeseci;
 •  smrću.

 

Članak 17.

Sud časti razmatra pristupnice i donosi odluku o članstvu u Klubu. Odluku o isključenju donosi Sud časti. Protiv odluke Suda časti može se podnijeti priziv Vijeću Kluba, koja je odluka konačna.

IV. USTROJSTVO KLUBA 119.BRIGADE

Članak 18.

Unutar Kluba mogu se osnivati klubovi po nižim postrojbama, odnosno drugi organizacijski oblici. Klubovi osnovnih postrojbi ( satnija),odnosno i drugi organizacijski oblici imaju samostalnost u organiziranju i djelovanju sukladno svojim potrebama, ali u skladu sa Statutom Kluba.

Članak 19.

Tijela Kluba 119.brigade su:
 

 

1. - Sabor

2. - Vijeće Kluba  119.brigade

3. - Nadzorni odbor Kluba 119.brigade

4. - Sud časti Kluba 119.brigade

SABOR KLUBA

Članak 20.

 

Sabor je najviše tijelo Kluba.
Sabor Kluba 119.brigade sačinjavaju članovi i predstavnici klubova i drugih organizacijskih oblika.

 

Članak 21.

Sabor Kluba 119.brigade donosi:
 

 

 • Statut, njegove izmjene i dopune;
 •  program djelatnosti Kluba;
 •  proračun i financijski plan;
 •  odluke koje su bitne za djelovanje Kluba;
 •  upravlja pokretnom i nepokretnom imovinom Kluba;
 •  bira i razrješava predsjednika i članove tijela Kluba u njegovoj nadležnosti;
 •  glasuje o povjerenju predsjednika;
 •  odlučuje o povezivanju Kluba u saveze i druge oblike udruživanja;
 •  donosi Poslovnik o svom radu. 

 

Članak 22.

Sabor se sastaje najmanje jednom godišnje, svake četiri godine sastaje se izborni Sabor, a na prijedlog predsjednika, vijeća Kluba ili najmanje 10 % članova Kluba sastaje se Izvanredni Sabor.

Članak 23.

Sabor na prijedlog svojih članova bira i razrješava:

 

 •   Predsjednika Kluba 119.brigade,
 •   Vijeće Kluba 119.brigade,
 •   Nadzorni Odbor Kluba 119.brigade,
 •   Sud časti Kluba 119.brigade.

Članak 24.

 

Sabor pravovaljano odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova. Kada Sabor odlučuje o izmjenama i dopunama Statuta i drugih akata Kluba, potrebna je dvotrećinska većina glasova nazočnih članova. Glasovanje je javno, ukoliko Sabor izričito ne odluči da se glasuje tajno.

 

VIJEĆE

Članak 25.

Vijeće čine izabrani predstavnici klubova osnovnih postrojbi i drugih organizacijskih oblika, predsjednik, dopredsjednici i tajnik Kluba. Vijeće je izvršno i radno tijelo Sabora. Vijeće koordinira rad klubova, a između dva Sabora donosi odluke iz nadležnosti Sabora osim odluke o izborima i razrješenjima, te o povjerenju predsjedniku Kluba.

Članak 26.

Predsjednik Kluba saziva sjednice Vijeća i rukovodi radom Vijeća.  Vijeće radi i odlučuje na sjednicama.

Članak 27.

Vijeće Kluba 119.brigade

 

 •  saziva Sabor,
 • predlaže sazivanje Izvanrednog Sabora,
 • bira dopredsjednike Kluba i tajnika Kluba na prijedlog Predsjednika Kluba,
 • glasuje o povjerenju dopredsjednicima i tajniku,
 • donosi sve akte Kluba ukoliko nisu u strogoj nadležnosti Sabora Kluba,
 • donosi odluku o visini članarine,
 • provodi odluke i zaključke Sabora,
 • podnosi Saboru izvješća o svom radu,
 • u slučajevima kada donosi odluke iz nadležnosti Sabora, daje Saboru na potvrdu,
 • formira komisije za provedbu pojedinih djelatnosti Udruge i bira njihove predsjednike,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • o formira privremena tijela za provedbu odluka Sabora i svojih odluka, imenuje počasni zdrug od pripadnika Vijeća ili šireg članstva. 

 

Članak 28.

Vijeće može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočna najmanje polovina članova Vijeća. Vijeće odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova Vijeća. Kada Vijeća odlučuje o izboru dopredsjednika i tajnika Kluba, te o sazivanju izvanrednog zbora Sabora, potrebna je dvotrećinska većina glasova nazočnih članova Vijeća.

Članak 29

.
Mandat Vijeća je 4 (četiri) godine.

 

PREDSJEDNIK

Članak 30.

Predsjednik predstavlja i zastupa Klub 119.brigade.Predsjednika izabire Sabor Kluba.

 

Predsjednik: 
 

 

 • provodi u djelo odluke Sabora i Vijeća Kluba;
 • potpisuje akte koje donosi Sabor;
 • usklađuje rad tijela Kluba;
 • predlaže sazivanje izvanrednog Sabora;
 • obavlja ostale poslove utvrđene Statutom i programom Kluba;
 • predsjedava Saboru i sjednicama Vijeća;
 • predlaže Vijeću dopredsjednike i tajnika Kluba.

Članak 31.

Mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba traje 4 godine. Isti se mogu birati ponovo ako to odluči Sabor.

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 32.

Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana. Na prvoj sjednici Nadzorni odbor se konstituira biranjem svog predsjednika. Nadzorni odbor provodi nadzor nad materijalnim i financijskim poslovanjem Kluba, odnosno njegovih tijela i prati primjenu Statuta i svih akata i odluka tijela i predsjednika Kluba. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine. Član Nadzornog odbora ne može biti član bilo kojeg drugog tijela Kluba. O svim zamijećenim nezakonitostima i nepravilnostima Nadzorni odbor je dužan odmah izvijestiti Vijeće u pisanom obliku. Nadzorni odbor podnosi izvješća o svom radu Vijeću najmanje jednom godišnje, te na redovitom ili izvanrednom Saboru.

SUD ČASTI

Članak 33.

 • Sud časti ima 3 (tri) člana.
 • Sud časti odlučuje o prijemu novih članova Kluba.
 • Sud časti odlučuje o žalbama članova Kluba.
 • Član Suda časti ne može biti članom bilo kojeg drugog tijela Kluba.
 • Mandat članovima Suda časti traje 4 godine.

V. MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 34.

Udruga se financira i ostvaruje prihode od:

 

 • članarine,
 • dotacijom iz proračuna domicilnih gradova i općina iz kojih se postrojba formirala,
 • dobrovoljnih priloga,
 • darova i legata,
 • obavljanjem gospodarskih djelatnosti, organizacijom igara  na sreću, te svih drugih
 • zakonom dozvoljenih izvora

.

 

Članak 35.

Novčana sredstva se raspoređuju i troše po osnovi proračuna i financijskog plana koji usvaja Sabor a provodi Vijeće. Poslovanje se obavlja putem žiro-računa, deviznog računa i to putem odgovornih osoba Vijeća. Vijeće Kluba može osnivati gospodarske subjekte radi priskrbljivanja financijskih sredstava za potrebe Kluba.

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Klub119.brigade prestaje s radom ukoliko to odluči najmanje tri četvrtine ukupnog broja članova Kluba. Odluka o prestanku mora biti upotpunjena sa odlukom o imovini.

Članak 37.

Svi izabrani članovi tijela Kluba 119.brigade opozivaju se na isti način koko su i izabrani. Član svakog tijela ima pravo podnijeti ostavku na svoju funkciju tijelu koje ga je izabralo.

Članak 38.

Mandat svih tijela, predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba izabranih na osnivačkom saboru traje godinu dana od upisa u registar udruženja građana.U tom roku Vijeće je dužno sazvati Izborni Sabor. Provođenjem izbora stupaju na snagu odredbe ovog Statuta o trajanju mandata.

Članak 39.

Ovaj Statut usvojen je na Osnivačkom Saboru Kluba 119.brigade održanom nadnevka 25.09.1995.godine, a zadnje izmjene na zadnjem Saboru udruge održano 15. ožujka 2012.g..

Copyright 2020 Klub 119 brigade   |  Izjava o privatnosti  |  Uvjeti korištenja  |  Prijava   |  Izrada 5F d.o.o.